Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2023 13:48 Uchwała nr 750/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
28.11.2023 13:47 Uchwała nr 749/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
28.11.2023 13:45 Uchwała nr 748/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
28.11.2023 13:44 Uchwała nr 747/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
28.11.2023 13:43 Uchwała nr 746/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania.
28.11.2023 13:42 Uchwała nr 745/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec".
28.11.2023 13:35 Uchwała nr 744/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubliniec na lata 2024 – 2028.
28.11.2023 13:02 Uchwała nr 743/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lubliniec.
28.11.2023 13:01 Uchwała nr 742/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
28.11.2023 13:00 Uchwała nr 741/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Ks. Józefa Cebuli.
28.11.2023 12:59 Uchwała nr 740/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
28.11.2023 12:58 Uchwała nr 739/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2024 rok dla zakładu budżetowego.
28.11.2023 12:57 Uchwała nr 738/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
28.11.2023 12:56 Uchwała nr 737/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok.
28.11.2023 12:54 Uchwała nr 736/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca.
28.11.2023 12:16 Uchwała nr 735/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 586/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2023 rok dla zakładu budżetowego.
31.10.2023 12:29 Uchwała nr 734/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję 2024-2027
31.10.2023 12:28 Uchwała nr 732/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
31.10.2023 12:28 Uchwała nr 733/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zawieszenia realizacji i finansowania do 31 sierpnia 2024 r. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026”
31.10.2023 12:27 Uchwała nr 731/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
31.10.2023 12:26 Uchwała nr 730/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
31.10.2023 12:24 Uchwała nr 729/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
31.10.2023 12:22 Uchwała nr 728/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
31.10.2023 12:20 Uchwała nr 727/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie odwołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024
31.10.2023 12:19 Uchwała nr 726/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”
31.10.2023 12:18 Uchwała nr 725/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.10.2023 12:16 Uchwała nr 724/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Chabrowej
31.10.2023 12:15 Uchwała nr 723/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Lubliniec
31.10.2023 12:14 Uchwała nr 722/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec
31.10.2023 12:13 Uchwała nr 721/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
31.10.2023 12:12 Uchwała nr 720/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 409/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.10.2023 12:10 Uchwała nr 719/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu klastra energii pod nazwą „Lubliniecki Klaster Energii”
31.10.2023 12:05 Uchwała nr 718/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Klonowej i Inwestycyjnej w Lublińcu
31.10.2023 12:04 Uchwała nr 717/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów – etap I
31.10.2023 12:00 Uchwała nr 716/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Czesława Niemena
31.10.2023 11:59 Uchwała nr 715/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu w rejonie ul. Klonowej
31.10.2023 11:58 Uchwała nr 714/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Żurawiej
31.10.2023 11:57 Uchwała nr 713/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublińcu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Orange Polska S.A
31.10.2023 11:55 Uchwała nr 712/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
31.10.2023 11:53 Uchwała nr 711/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.10.2023 11:52 Uchwała nr 710/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
31.10.2023 11:51 Uchwała nr 709/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2024r. dla zakładu budżetowego
31.10.2023 11:49 Uchwała nr 708/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok
31.10.2023 11:48 Uchwała nr 707/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca
31.10.2023 11:46 Uchwała nr 706/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 586/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2023 rok dla zakładu budżetowego
05.09.2023 13:12 Uchwała nr 705/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
05.09.2023 13:08 Uchwała nr 704/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
05.09.2023 13:07 Uchwała nr 703/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
05.09.2023 13:00 Uchwała nr 702/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
05.09.2023 12:58 Uchwała nr 701/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025”

1 2 3 następna