Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2021 10:56 Uchwała nr 378/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
01.06.2021 10:55 Uchwała nr 377/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
01.06.2021 10:54 Uchwała nr 376/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
01.06.2021 10:53 Uchwała nr 375/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
01.06.2021 10:52 Uchwała nr 374/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
01.06.2021 10:51 Uchwała nr 373/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
01.06.2021 10:50 Uchwała nr 372/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.06.2021 10:49 Uchwała nr 371/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej
01.06.2021 10:48 Uchwała nr 370/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
01.06.2021 10:45 Uchwała nr 369/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
01.06.2021 10:43 Uchwała nr 368/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego
01.06.2021 10:42 Uchwała nr 367/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 303/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023
30.04.2021 11:59 Uchwała nr 366/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia użytku ekologicznego w Lublińcu - Kokotku.
30.04.2021 11:58 Uchwała nr 365/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
30.04.2021 11:53 Uchwała nr 364/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
30.04.2021 11:45 Uchwała nr 363/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
30.04.2021 11:40 Uchwała nr 362/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
01.04.2021 13:20 Uchwała nr 361/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu i jego Dyrektora.
01.04.2021 13:19 Uchwała nr 360/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektorów przedszkoli miejskich i szkół podstawowych w Lublińcu
01.04.2021 13:18 Uchwała nr 359/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
01.04.2021 13:17 Uchwała nr 358/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska związanego z przejawami wandalizmu względem obiektów kultu religijnego, użyteczności publicznej i własności prywatnej w Lublińcu, oraz wobec stosowania wulgaryzmów w przestrzeni publicznej i braku szacunku dla tradycyjnych wartości
01.04.2021 13:15 Uchwała nr 357/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023"
01.04.2021 13:14 Uchwała nr 356/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025"
01.04.2021 13:13 Uchwała nr 355/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy Pl. K. Mańki 10
01.04.2021 13:11 Uchwała nr 354/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości
01.04.2021 13:06 Uchwała nr 353/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku
01.04.2021 13:04 Uchwała nr 352/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.04.2021 13:03 Uchwała nr 351/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
01.04.2021 12:57 Uchwała nr 350/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na „Utrzymanie zieleni w obrębie rond: Rondo Jana Pawła II i Rondo Śląskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Lublińcu”
01.04.2021 12:53 Uchwała NR 349/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na powierzenie Miastu Lubliniec prowadzenia zadania pn. „Utrzymanie zieleni w obrębie rond: Rondo Jana Pawła II i Rondo Śląskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Lublińcu”
01.04.2021 12:50 Uchwała NR 348/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec
01.04.2021 12:23 Uchwała nr 347/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
01.04.2021 12:22 Uchwała nr 345/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
01.04.2021 12:22 Uchwała nr 346/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
01.04.2021 12:20 Uchwała nr 344/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.04.2021 12:15 Uchwała nr 343/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu
01.04.2021 12:14 Uchwała nr 342/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu
23.02.2021 13:41 Uchwała nr 341/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
23.02.2021 13:40 Uchwała nr 340/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Lublińca w 2021 roku..
23.02.2021 13:39 Uchwała nr 339/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok..
23.02.2021 13:37 Uchwała nr 338/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
23.02.2021 13:35 Uchwała nr 337/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej.
23.02.2021 13:34 Uchwała nr 336/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.
25.01.2021 14:00 Uchwała nr 335/XXX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie apelu dotyczącego obrony działalności Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
25.01.2021 13:56 Uchwała nr 334/XXX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubliniec na lata 2021 - 2026".
25.01.2021 13:54 Uchwała nr 333/XXX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia krzewów różanecznika pomnikami przyrody.
25.01.2021 13:46 Uchwała nr 332/XXX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych.
25.01.2021 13:45 Uchwała nr 331/XXX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
25.01.2021 13:39 Uchwała nr 330/XXX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

poprzednia 1 2 3