Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2021 14:00 Uchwała nr 422/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lublińca
06.07.2021 13:59 Uchwała nr 421/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lublińca
06.07.2021 13:58 Uchwała nr 419/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
06.07.2021 13:58 Uchwała nr 420/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
06.07.2021 13:56 Uchwała nr 418/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
06.07.2021 13:55 Uchwała nr 417/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku
06.07.2021 13:52 Uchwała nr 416/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.07.2021 13:50 Uchwała nr 415/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Paderewskiego
06.07.2021 13:47 Uchwała nr 414/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.07.2021 13:44 Uchwała nr 413/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.07.2021 13:42 Uchwała nr 412/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
06.07.2021 13:40 Uchwała nr 410/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
06.07.2021 13:40 Uchwała nr 411/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.06.2021 10:25 Uchwała nr 409/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22.06.2021 10:23 Uchwała nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
22.06.2021 10:21 Uchwała nr 407/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
22.06.2021 10:20 Uchwała nr 406/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
22.06.2021 10:17 Uchwała nr 405/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
22.06.2021 10:16 Uchwała nr 404/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
22.06.2021 10:14 Uchwała nr 403/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
22.06.2021 10:12 Uchwała nr 402/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2020 rok
22.06.2021 10:10 Uchwała nr 401/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2020 rok.
22.06.2021 10:08 Uchwała nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca wotum zaufania.
01.06.2021 11:30 Uchwała nr 399/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
01.06.2021 11:27 Uchwała nr 398/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
01.06.2021 11:26 Uchwała nr 397/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu i jego Dyrektora
01.06.2021 11:25 Uchwała nr 396/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów przedszkoli miejskich i szkół podstawowych w Lublińcu
01.06.2021 11:24 Uchwała nr 395/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2021/2022, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
01.06.2021 11:19 Uchwała nr 394/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2021/2022, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
01.06.2021 11:18 Uchwała nr 393/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec
01.06.2021 11:17 Uchwała nr 392/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
01.06.2021 11:16 Uchwała nr 391/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kompleks stawowy Kokotek I i II"
01.06.2021 11:13 Uchwała nr 390/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
01.06.2021 11:12 Uchwała nr 389/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. Oleskiej w Lublińcu
01.06.2021 11:11 Uchwała nr 388/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
01.06.2021 11:10 Uchwała nr 387/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej przy ul. Grunwaldzkiej 11/1a w Lublińcu
01.06.2021 11:08 Uchwała nr 386/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich
01.06.2021 11:07 Uchwała nr 385/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Drozdów
01.06.2021 11:06 Uchwała nr 384/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Droniowickiej
01.06.2021 11:04 Uchwała nr 383/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Armii Krajowej
01.06.2021 11:02 Uchwała nr 382/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
01.06.2021 11:00 Uchwała nr 381/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Wierzbowej
01.06.2021 10:59 Uchwała nr 380/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu
01.06.2021 10:57 Uchwała nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
01.06.2021 10:56 Uchwała nr 378/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
01.06.2021 10:55 Uchwała nr 377/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
01.06.2021 10:54 Uchwała nr 376/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
01.06.2021 10:53 Uchwała nr 375/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
01.06.2021 10:52 Uchwała nr 374/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
01.06.2021 10:51 Uchwała nr 373/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

1 2 następna