Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2021 08:35 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 10 miejsc parkingowych wzdłuż drogi gminnej ulicy Szymały w Lublińcu
02.05.2021 11:27 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego 6 do wymagań przepisów pożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 do przepisów ochrony pożarowej”
02.05.2021 11:24 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z dostosowaniem budynku Żłobka Miejskiego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 13 do wymagań przepisów pożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do przepisów ochrony pożarowej”
27.04.2021 09:25 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
21.04.2021 13:14 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku „HALKI” przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu”
21.04.2021 13:04 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe utrzymanie i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Lublińcu
21.04.2021 12:23 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o dokarmianiu ptaków.
16.04.2021 09:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
14.04.2021 09:52 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach należących do gminy Lubliniec
12.04.2021 13:47 Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe utrzymanie i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Lublińcu
12.04.2021 11:57 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu i uszczelnienia poszycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
31.03.2021 11:09 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
31.03.2021 10:32 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego, przy ul. Stein 11 w Lublińcu
24.03.2021 13:21 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
24.03.2021 09:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach należących do gminy Lubliniec
22.03.2021 14:09 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku
16.03.2021 12:59 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec w zakresie Zadania nr 1
16.03.2021 09:26 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku
12.03.2021 11:51 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku
10.03.2021 11:41 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu
09.03.2021 09:58 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzenia naboru ofert na wybór wykonawcy na wykonanie zabiegu kastracji i sterylizacji kotów mieszkańców Lublińca.
08.03.2021 15:57 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Żłobka Miejskiego w Lublińcu do przepisów ochrony przeciwpożarowej
08.03.2021 14:52 Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Lublińca
08.03.2021 11:47 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego do przepisów ochrony przeciwpożarowej
05.03.2021 13:11 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy na wykonanie i montaż żywej architektury, w ramach budżetu obywatelskiego
05.03.2021 13:09 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz zakup i montaż 2 sztuk kompletów do gry w szachy w kompleksie rekreacyjnym przy Zalewie Droniowickim, w ramach budżetu obywatelskiego
02.03.2021 09:34 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie zbiorników na deszczówkę przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole podstawowej nr 4 w Lublińcu
02.03.2021 09:32 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
26.02.2021 12:18 Informacja z otwarcia ofert na odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
24.02.2021 13:41 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy eksperyzy dendrologicznej 4 sztuk drzew będących pomnikami przyrody na terenie Miasta Lublińca
24.02.2021 13:32 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy eksperyzy dendrologicznej 2 sztuk drzew, gatrunku dąb szypułkowy
24.02.2021 12:46 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
24.02.2021 07:30 Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w trybie bezprzetargowym
22.02.2021 16:43 Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na przeprowadzenie zabiegu kastracji i sterylizacji kotów mieszkańców Lublińca.
17.02.2021 11:20 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie gminy Lubliniec
15.02.2021 16:50 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy „Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030” i „Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030”.
12.02.2021 10:56 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
11.02.2021 10:54 Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Program Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”.
11.02.2021 10:36 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie prac remontowych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kilińskiego 20/2 w Lublińcu
11.02.2021 09:28 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie zbiorników na deszczówkę przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole podstawowej nr 4 w Lublińcu (zaprojektuj i wybuduj)
08.02.2021 15:34 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego do przepisów ochrony przeciwpożarowej
08.02.2021 15:25 Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w trybie bezprzetargowym
08.02.2021 14:04 Zaproszenie do składania oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości o nr ewid. 2057/178, km. 5 obręb Lubliniec.
08.02.2021 13:45 Zaproszenie dozłożenia oferty na zakup i wykonanie nasadzenia drzew i krzewów oraz zakup i montaż 2 szt. kompletów do gry w szachy i warcaby, w kompleksie rekreacyjnym przy Zalewie Droniowickim, na terenie części nieruchomości o nr ewid. 3414/243 i 2941/243, km. 6 obręb Lubliniec.
08.02.2021 13:35 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i montaż żywej architektury, ekologicznej, rosnącej, zazieleniającej się altany oraz zakup i montaz 2 szt. ławek z oparciem i 1 szt. kosza na śmieci, na terenie nieruchomości o nr ewid. 3622/331, k.m. 6 obręb Lubliniec.
05.02.2021 09:52 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 26/5 w Lublińcu
04.02.2021 12:33 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót związanych z budową parkingu rowerowego zadaszonego przy budynku przy ul. Paderewskiego 5a w Lublińcu.
04.02.2021 11:00 Ogłoszenie o zmianie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu projektu koncepcyjnego z wizualizacją oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla nowego obiektu pn.: "Lublinieckie Centrum Aktywności Senioralnej" w Lublińcu
04.02.2021 10:10 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wybudowanie zbiorników na deszczówkę przy SP3 i SP4 w Lublińcu (zaprojektuj i wybuduj)
02.02.2021 14:50 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec w zakresie Zadania nr 2

1 2 następna