Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2020 14:55 Uchwała Nr 229/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
21.05.2020 14:53 Uchwała Nr 228/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2020/2021, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.
21.05.2020 14:40 Uchwała Nr 227/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2020/2021, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.
21.05.2020 14:39 Uchwała Nr 226/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Czesława Miłosza.
21.05.2020 14:36 Uchwała Nr 225/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 211/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 roku, w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
21.05.2020 14:35 Uchwała Nr 224/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XX/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
21.05.2020 14:32 Uchwała Nr 223/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
21.05.2020 14:26 Uchwała Nr 222/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
28.04.2020 10:39 Uchwała Nr 221/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
28.04.2020 10:36 Uchwała Nr 220/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
28.04.2020 10:33 Uchwała Nr 219/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Wrzosowej
28.04.2020 10:31 Uchwała Nr 218/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej
28.04.2020 10:27 Uchwała Nr 217/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu
28.04.2020 10:25 Uchwała Nr 216/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubliniec lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
28.04.2020 10:22 Uchwała Nr 215/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
28.04.2020 10:19 Uchwała Nr 214/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
28.04.2020 10:14 Uchwała Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej, długoterminowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego
28.04.2020 10:13 Uchwała Nr 212/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
28.04.2020 10:11 Uchwała Nr 211/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
28.04.2020 10:08 Uchwała Nr 210/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
20.03.2020 11:56 Uchwała Nr 209/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
20.03.2020 11:54 Uchwała Nr 208/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 r.
20.03.2020 11:52 Uchwała Nr 207/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych, dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą.
20.03.2020 11:51 Uchwała Nr 206/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania wkładów do spółek handlowych oraz zasad zbywania akcji i udziałów przez Gminę Lubliniec.
20.03.2020 11:49 Uchwała Nr 205/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
20.03.2020 11:07 Uchwała Nr 204/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
18.02.2020 14:17 Uchwała Nr 203/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie apelu dotyczącego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych w tym stacji bazowych telefonii komórkowych i prowadzenia nadzoru nad ich działaniem.
18.02.2020 14:16 Uchwała Nr 202/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2019/2020.
18.02.2020 14:14 Uchwała Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
18.02.2020 14:13 Uchwała Nr 200/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023.
18.02.2020 14:10 Uchwała Nr 199/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca.
18.02.2020 14:09 Uchwała Nr 198/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Olchowej.
18.02.2020 14:08 Uchwała Nr 197/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu.
18.02.2020 14:06 Uchwała Nr 196/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych.
18.02.2020 14:01 Uchwała Nr 195/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej.
18.02.2020 13:58 Uchwała Nr 194/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 64/384 części w nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Zachodniej.
18.02.2020 12:45 Uchwała Nr 193/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej.
18.02.2020 12:43 Uchwała Nr 192/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Jana Cebulskiego.
18.02.2020 12:38 Uchwała Nr 191/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
18.02.2020 12:34 Uchwała Nr 190/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu położonego w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury 17/7.
18.02.2020 12:29 Uchwała Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
18.02.2020 12:27 Uchwała Nr 188/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
18.02.2020 12:25 Uchwała Nr 187/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
18.02.2020 12:23 Uchwała Nr 186/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej.
18.02.2020 12:19 Uchwała Nr 185/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lublińca.
13.01.2020 14:54 Uchwała Nr 184/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lublińca
13.01.2020 14:52 Uchwała Nr 183/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
13.01.2020 14:49 Uchwała Nr 182/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą
13.01.2020 14:46 Uchwała Nr 181/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul.Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

poprzednia 1 2 3