Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2020 11:38 Uchwała Nr 279/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
28.09.2020 11:29 Uchwała Nr 278/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
28.09.2020 11:27 Uchwała Nr 277/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/I/2018 r. Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
28.09.2020 11:06 Uchwała Nr 276/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/I/2018 r. Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
01.09.2020 08:59 Uchwała Nr 275/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Koszęcin w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec wybranego zakresu zadania zbiorowego odprowadzania ścieków.
01.09.2020 08:57 Uchwała Nr 274/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
01.09.2020 08:56 Uchwała Nr 273/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
01.09.2020 08:35 Uchwała Nr 272/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
01.09.2020 08:08 Uchwała Nr 271/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie tężni przy rzece Lublinica na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
01.09.2020 08:06 Uchwała Nr 270/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego w Lublińcu na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
01.09.2020 08:05 Uchwała Nr 269/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
01.09.2020 08:03 Uchwała Nr 268/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
04.08.2020 11:36 Uchwała Nr 267/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości oraz skierowania apelu.
04.08.2020 11:34 Uchwała Nr 266/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia skargi oraz wniosku bez rozpoznania.
04.08.2020 11:33 Uchwała Nr 265/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
04.08.2020 11:31 Uchwała Nr 264/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Lubliniec, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
04.08.2020 11:30 Uchwała Nr 263/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
04.08.2020 11:28 Uchwała Nr 262/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2020/2021.
04.08.2020 11:27 Uchwała Nr 261/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
04.08.2020 11:25 Uchwała Nr 260/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi na terenie Lublińca.
04.08.2020 11:24 Uchwała Nr 259/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lublińcu.
04.08.2020 11:23 Uchwała Nr 258/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego przy ul. ZHP w Lublińcu.
04.08.2020 11:21 Uchwała Nr 257/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
04.08.2020 11:20 Uchwała Nr 256/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej.
04.08.2020 11:18 Uchwała Nr 255/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca.
04.08.2020 11:17 Uchwała Nr 254/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lublinieckiemu w postaci nakładów związanych z podniesieniem bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na terenie miasta Lublińca.
04.08.2020 11:16 Uchwała Nr 253/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego.
04.08.2020 11:13 Uchwała Nr 252/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zakup respiratorów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
04.08.2020 11:12 Uchwała Nr 251/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego.
04.08.2020 10:57 Uchwała Nr 250/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
30.06.2020 10:03 Uchwała Nr 249/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Lubliniec.
30.06.2020 10:01 Uchwała Nr 248/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
30.06.2020 10:00 Uchwała Nr 247/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
30.06.2020 09:58 Uchwała Nr 246/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
30.06.2020 09:55 Uchwała Nr 245/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu.
30.06.2020 09:53 Uchwała Nr 244/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2019 rok.
30.06.2020 09:48 Uchwała Nr 243/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2019 rok.
30.06.2020 09:45 Uchwała Nr 242/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca wotum zaufania.
08.06.2020 09:50 Uchwała Nr 241/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
08.06.2020 09:49 Uchwała Nr 240/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
08.06.2020 09:48 Uchwała Nr 239/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu oraz zmiany uchwały Nr 6/I/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
08.06.2020 09:45 Uchwała Nr 238/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie określenia ilości i powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu, ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji oraz określenia liczby członków stałych Komisji
08.06.2020 09:42 Uchwała Nr 237/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
08.06.2020 09:40 Uchwała Nr 236/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej, długoterminowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
08.06.2020 09:38 Uchwała Nr 235/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
08.06.2020 09:37 Uchwała Nr 234/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
08.06.2020 09:35 Uchwała Nr 233/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.06.2020 09:32 Uchwała Nr 232/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
08.06.2020 09:31 Uchwała Nr 231/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.05.2020 14:58 Uchwała Nr 230/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

poprzednia 1 2 3 następna