Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2020 09:10 Uchwała nr 329/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok"
23.12.2020 09:09 Uchwała nr 328/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
23.12.2020 09:07 Uchwała nr 327/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
23.12.2020 09:06 Uchwała nr 326/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2020 09:05 Uchwała nr 325/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
23.12.2020 09:02 Uchwała nr 324/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec”.
23.12.2020 09:01 Uchwała nr 323/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim na 2020 rok dla zakładu budżetowego
23.12.2020 09:00 Uchwała nr 322/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie tężni przy rzece Lublinica na 2020 rok dla zakładu budżetowego
23.12.2020 08:59 Uchwała nr 321/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020r. dla zakładu budżetowego
23.12.2020 08:57 Uchwała nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 160/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
23.12.2020 08:56 Uchwała nr 319/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
23.12.2020 08:55 Uchwała nr 318/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
23.12.2020 08:54 Uchwała nr 317/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
23.12.2020 08:52 Uchwała nr 316/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
24.11.2020 09:15 Uchwała nr 315/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w mieście Lubliniec
24.11.2020 09:14 Uchwała nr 314/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
24.11.2020 08:58 Uchwała nr 313/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
24.11.2020 08:56 Uchwała nr 312/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubliniec
24.11.2020 08:55 Uchwała nr 311/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sokoła
24.11.2020 08:53 Uchwała nr 310/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego
24.11.2020 08:50 Uchwała nr 309/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Aleksandra Kamińskiego i Lisowickiej
24.11.2020 08:49 Uchwała nr 308/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej na 2021 rok
24.11.2020 08:47 Uchwała nr 307/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
24.11.2020 08:45 Uchwała nr 306/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2021 rok
24.11.2020 08:44 Uchwała nr 305/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
24.11.2020 08:42 Uchwała nr 304/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
24.11.2020 08:38 Uchwała nr 303/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023
24.11.2020 08:36 Uchwała nr 302/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
24.11.2020 08:28 Uchwała Nr 301/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
04.11.2020 13:15 Uchwała Nr 300/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
04.11.2020 13:13 Uchwała Nr 299/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu obrony działalności Oddziału Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgi Urazowej w Piekarach Śląskich.
04.11.2020 13:11 Uchwała Nr 298/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.
04.11.2020 13:08 Uchwała Nr 297/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca.
04.11.2020 13:05 Uchwała Nr 296/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca.
04.11.2020 13:03 Uchwała Nr 295/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej część miasta Lublińca.
04.11.2020 13:01 Uchwała Nr 294/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca.
04.11.2020 12:59 Uchwała Nr 293/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Żyznej.
04.11.2020 12:29 Uchwała Nr 292/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Północnej.
04.11.2020 12:23 Uchwała Nr 291/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego.
04.11.2020 12:22 Uchwała Nr 290/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021r. dla zakładu budżetowego.
04.11.2020 12:20 Uchwała Nr 289/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
04.11.2020 12:18 Uchwała Nr 288/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
04.11.2020 12:16 Uchwała Nr 287/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
28.09.2020 12:05 Uchwała Nr 286/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Lublińca z dnia 3 lipca 2020r.
28.09.2020 12:03 Uchwała Nr 285/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
28.09.2020 12:02 Uchwała Nr 284/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Chabrowej.
28.09.2020 12:01 Uchwała Nr 283/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca.
28.09.2020 11:43 Uchwała Nr 282/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu parkingu Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Lublińcu.
28.09.2020 11:42 Uchwała Nr 281/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie odstąpienia od zwrotu bonifikaty.
28.09.2020 11:40 Uchwała Nr 280/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej.

1 2 3 następna