Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2020 09:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
17.03.2020 09:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 r.
17.03.2020 09:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych, dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą
17.03.2020 09:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 marca 2020 r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania wkładów do spółek handlowych oraz zasad zbywania akcji i udziałów przez Gminę Lubliniec
17.03.2020 09:41 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
17.03.2020 09:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.02.2020 11:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie apelu dotyczącego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych w tym stacji bazowych telefonii komórkowych i prowadzenia nadzoru nad ich działaniem
07.02.2020 11:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2019/2020
07.02.2020 11:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
07.02.2020 11:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023
07.02.2020 10:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca
07.02.2020 10:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Olchowej
07.02.2020 10:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu
07.02.2020 10:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
07.02.2020 10:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
07.02.2020 10:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 64/384 części w nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Zachodniej
07.02.2020 10:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
07.02.2020 10:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Jana Cebulskiego
07.02.2020 10:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
07.02.2020 10:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu położonego w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury 17/7
07.02.2020 10:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r.
07.02.2020 10:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
07.02.2020 10:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.02.2020 10:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej
07.02.2020 10:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
03.01.2020 12:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz.
03.01.2020 12:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą.
03.01.2020 12:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 2348 S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.