Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2019 13:03 Uchwała Nr 80/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
24.05.2019 13:01 Uchwała Nr 79/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
24.05.2019 12:59 Uchwała Nr 78/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
30.04.2019 14:11 Uchwała Nr 77/VII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu
30.04.2019 14:08 Uchwała Nr 76/VII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu
30.04.2019 14:05 Uchwała Nr 75/VII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
30.04.2019 14:02 Uchwała Nr 74/VII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego
30.04.2019 13:59 Uchwała Nr 73/VII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Parku Miejskiego w Lublińcu
03.04.2019 15:28 Uchwała Nr 72/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
03.04.2019 15:26 Uchwała Nr 71/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania skargi
03.04.2019 15:24 Uchwała Nr 70/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Lublińcu
03.04.2019 15:22 Uchwała Nr 69/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
03.04.2019 15:18 Uchwała Nr 68/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.
03.04.2019 15:16 Uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
03.04.2019 15:14 Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
03.04.2019 15:11 Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
03.04.2019 15:08 Uchwała Nr 64/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
03.04.2019 15:06 Uchwała Nr 63/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota
03.04.2019 15:04 Uchwała Nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
03.04.2019 15:01 Uchwała Nr 61/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
03.04.2019 14:58 Uchwała Nr 60/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
07.03.2019 10:43 Uchwała Nr 59/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat i odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
07.03.2019 10:38 Uchwała Nr 58/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
07.03.2019 10:36 Uchwała Nr 57/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 listopada 2018 r.
07.03.2019 10:26 Uchwała Nr 56/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XXII/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości.
07.03.2019 10:19 Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
07.03.2019 10:15 Uchwała Nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
07.03.2019 10:15 Uchwała Nr 53/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
07.03.2019 10:11 Uchwała Nr 52/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.03.2019 10:08 Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, a także określenia granic ich obwodów. sprawie
01.02.2019 13:30 Uchwała Nr 50/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.
01.02.2019 13:27 Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
01.02.2019 13:24 Uchwała Nr 48/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania.
01.02.2019 13:20 Uchwała Nr 47/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
01.02.2019 13:17 Uchwała Nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
01.02.2019 13:16 Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.02.2019 13:14 Uchwała Nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
01.02.2019 13:12 Uchwała Nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec”.
01.02.2019 12:27 Uchwała Nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego.
01.02.2019 12:25 Uchwała Nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Częstochowskiej.
01.02.2019 12:23 Uchwała Nr 40/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej.
01.02.2019 12:20 Uchwała Nr 39/IVI/2098 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawiezmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
01.02.2019 12:19 Uchwała Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
01.02.2019 12:02 Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020. w sprawie
01.02.2019 12:00 Uchwała Nr 36/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 r.
01.02.2019 11:56 Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca

poprzednia 1 2 3