Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2019 13:34 Uchwała Nr 130/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Kochcickiej
02.10.2019 13:31 Uchwała Nr 129/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia
02.10.2019 13:29 Uchwała Nr 128/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia
02.10.2019 13:27 Uchwała Nr 127/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27/39
02.10.2019 13:25 Uchwała Nr 126/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej” oraz akceptacji założonych planów taryfowych.
02.10.2019 13:23 Uchwała Nr 125/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
02.10.2019 13:21 Uchwała Nr 124/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022”.
03.09.2019 13:15 Uchwała Nr 123/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
03.09.2019 13:14 Uchwała Nr 122/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Katowickiego koła Partii Zieloni z dnia 19 czerwca 2019 r.
03.09.2019 13:13 Uchwała Nr 121/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Lublińca – Kokotka z dnia 14 czerwca 2019 r.
03.09.2019 13:11 Uchwała Nr 120/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
03.09.2019 13:09 Uchwała Nr 119/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J.)
03.09.2019 13:07 Uchwała Nr 118/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (K.H)
03.09.2019 13:05 Uchwała Nr 117/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020”
03.09.2019 13:03 Uchwała Nr 116/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
03.09.2019 12:59 Uchwała Nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec”
03.09.2019 12:57 Uchwała Nr 114/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
03.09.2019 12:54 Uchwała Nr 113/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Powstańców Śląskich miasta Lublińca
03.09.2019 12:51 Uchwała Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
03.09.2019 12:46 Uchwała Nr 111/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
03.09.2019 12:44 Uchwała Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
03.09.2019 12:42 Uchwała Nr 109/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
03.09.2019 12:40 Uchwała Nr 108/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
03.09.2019 12:33 Uchwała Nr 107/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
03.09.2019 12:31 Uchwała Nr 106/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kochanowice na realizację zadania publicznego polegającego na naprawie nawierzchni drogi gminnej ul. Ks. Misia w miejscowości Jawornica w gminie Kochanowice
03.09.2019 12:29 Uchwała Nr 105/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach
14.08.2019 12:09 Uchwała Nr 104/XI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
14.08.2019 12:07 Uchwała Nr 103/XI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania wniosku.
10.07.2019 10:55 Uchwała Nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego.
10.07.2019 10:53 Uchwała Nr 101/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
10.07.2019 10:48 Uchwała Nr 100/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Zagłówek.
10.07.2019 10:45 Uchwała Nr 99/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.
10.07.2019 10:41 Uchwała Nr 98/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
10.07.2019 10:39 Uchwała Nr 97/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy Placu Kościuszki.
10.07.2019 10:37 Uchwała Nr 96/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ul. Klonowej.
10.07.2019 10:34 Uchwała Nr 95/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
10.07.2019 10:33 Uchwała Nr 94/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej.
10.07.2019 10:32 Uchwała Nr 93/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
10.07.2019 10:30 Uchwała Nr 92/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciasna.
18.06.2019 13:14 Uchwała Nr 91/IX/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania wniosku.
18.06.2019 13:13 Uchwała Nr 90/IX/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
18.06.2019 13:10 Uchwała Nr 89/IX/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
18.06.2019 13:08 Uchwała Nr 88/IX/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na dofinansowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego”.
18.06.2019 13:05 Uchwała Nr 87/IX/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2018 rok.
18.06.2019 13:04 Uchwała Nr 86/IX/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2018 rok,
18.06.2019 13:02 Uchwała Nr 85/IX/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca wotum zaufania.
24.05.2019 13:10 Uchwała Nr 84/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.
24.05.2019 13:09 Uchwała Nr 83/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
24.05.2019 13:07 Uchwała Nr 82/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
24.05.2019 13:05 Uchwała Nr 81/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubliniec z Gminą Wałbrzych porozumienia międzygminnego o powierzeniu Gminie Wałbrzych zadania polegającego na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach pakietowego Projektu PPP „baseny i pływalnie”.

poprzednia 1 2 3 następna