Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2019 15:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XXII/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości
22.02.2019 15:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów
22.02.2019 15:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
22.02.2019 15:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.02.2019 15:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
22.02.2019 15:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, a także określenia granic ich obwodów
22.02.2019 15:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziału klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020
21.01.2019 10:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie obchodów w dniu 02. kwietnia 2019 r. Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Lublińcu
21.01.2019 10:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
21.01.2019 10:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania
21.01.2019 10:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
21.01.2019 10:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.01.2019 10:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.01.2019 10:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
21.01.2019 10:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec"
21.01.2019 10:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego
21.01.2019 10:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Częstochowskiej j
21.01.2019 10:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej
21.01.2019 10:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
21.01.2019 10:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
21.01.2019 09:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020
21.01.2019 09:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 r.
21.01.2019 09:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec