Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2018 10:05 Uchwała Nr 504/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
28.05.2018 10:01 Uchwała Nr 503/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 497/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r.
02.05.2018 14:58 Uchwała Nr 502/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Zagłówek
02.05.2018 14:54 Uchwała Nr 501/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
02.05.2018 14:48 Uchwała Nr 500/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
02.05.2018 14:43 Uchwała Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
02.05.2018 14:36 Uchwała Nr 498/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca
02.05.2018 14:32 Uchwała Nr 497/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
02.05.2018 14:29 Uchwała Nr 496/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.05.2018 14:21 Uchwała Nr 495/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
05.04.2018 09:47 Uchwała Nr 494/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
05.04.2018 09:45 Uchwała Nr 493/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
05.04.2018 09:43 Uchwała Nr 492/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec 2018 roku
05.04.2018 09:41 Uchwała Nr 491/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulicy Kilińskiego ( DG440136S ), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do Al. Solidarności ( DG440136S ), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. M. C. Skłodowskiej do Al. Solidarności ( DG440134S ) oraz ulicy Lisowickiej ( DG 440133S ) w Lublińcu
05.04.2018 09:26 Uchwała Nr 490/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lompy
05.04.2018 09:20 Uchwała Nr 489/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
05.04.2018 09:01 Uchwała Nr 488/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
05.04.2018 08:59 Uchwała Nr 487/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
05.04.2018 08:53 Uchwała Nr 486/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
05.04.2018 08:45 Uchwała Nr 485/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
01.03.2018 09:01 Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
01.03.2018 08:58 Uchwała Nr 483/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul. Cegielnianej
01.03.2018 08:54 Uchwała Nr 482/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
01.03.2018 08:46 Uchwała Nr 481/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 do 2023
01.03.2018 08:43 Uchwała Nr 480/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca
01.03.2018 08:39 Uchwała Nr 479/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
01.03.2018 08:35 Uchwała Nr 478/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kisielewskiego
01.03.2018 08:32 Uchwała Nr 477/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewiczaj
01.03.2018 08:27 Uchwała Nr 476/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
01.03.2018 08:23 Uchwała Nr 475/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.03.2018 08:18 Uchwała Nr 474/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 401/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r.
30.01.2018 11:54 Uchwała Nr 473/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
30.01.2018 11:50 Uchwała Nr 472/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
30.01.2018 11:38 Uchwała Nr 471/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
30.01.2018 11:31 Uchwała Nr 470/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
30.01.2018 11:27 Uchwała Nr 469/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej
30.01.2018 11:24 Uchwała Nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej
30.01.2018 11:21 Uchwała Nr 467/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. M.C.Skłodowskiej
30.01.2018 11:17 Uchwała Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia
30.01.2018 11:14 Uchwała Nr 465/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Zagłówek
30.01.2018 11:11 Uchwała Nr 464/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
30.01.2018 11:08 Uchwała Nr 463/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
30.01.2018 11:01 Uchwała Nr 462/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 438/XLII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok

poprzednia 1 2 3