Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2017 14:52 Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
24.04.2017 14:46 Uchwała Nr 360/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca
24.04.2017 14:41 Uchwała Nr 359/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 stycznia 2017 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
24.04.2017 14:34 Uchwała Nr 358/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiacych dochody budżetu Miasta Lublińca, za pomocą innego instrumentu płatniczego
24.04.2017 14:28 Uchwała Nr 357/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
30.03.2017 12:13 Uchwała Nr 356/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec"
30.03.2017 11:47 Uchwała Nr 355/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2017/2018
30.03.2017 11:40 Uchwała Nr 354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 236/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
30.03.2017 11:28 Uchwała Nr 353/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
30.03.2017 11:21 Uchwała Nr 352/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
30.03.2017 11:18 Uchwała Nr 351/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
30.03.2017 11:05 Uchwała Nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św.Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
30.03.2017 10:55 Uchwała Nr 349/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty.
30.03.2017 10:53 Uchwała Nr 348/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych.
30.03.2017 10:49 Uchwała Nr 347/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy placu Konrada Mańki 1 w Lublińcu i przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu dotychczasowemu najemcy
30.03.2017 10:42 Uchwała Nr 346/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 9 położonego w budynku przy ul.Mickiewicza 19 w Lublińcu i przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu dotychczasowemu najemcy
30.03.2017 10:36 Uchwała Nr 345/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul.Mickiewicza 9 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości.
30.03.2017 10:19 Uchwała Nr 344/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
30.03.2017 10:17 Uchwała Nr 343/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
30.03.2017 10:15 Uchwała Nr 342/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
30.03.2017 10:13 Uchwała Nr 341/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 331/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r.
01.03.2017 12:31 uchwała Nr 340/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku.
01.03.2017 12:28 Uchwała Nr 339/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
01.03.2017 12:23 Uchwała Nr 338/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
01.03.2017 12:19 Uchwała Nr 337/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klay pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
01.03.2017 12:15 Uchwała Nr 336/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020".
01.03.2017 12:03 Uchwała Nr 335/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.:"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" oraz akceptacji założonych w Studium Wykonalności planów taryfowych
01.03.2017 11:58 Uchwała Nr 334/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
01.03.2017 11:55 Uchwała Nr 333/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.03.2017 11:53 Uchwała Nr 332/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
01.03.2017 11:49 Uchwała Nr 331/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
10.02.2017 09:06 Uchwała Nr 330/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
02.02.2017 12:06 Uchwała Nr 329/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia apelu gmin.
02.02.2017 11:03 Uchwała Nr 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
02.02.2017 10:47 Uchwała Nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyzania liczby punktów dla poszczególnych krytriów
02.02.2017 09:50 Uchwała Nr 326/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod urządzenie drogi publicznej dojazdowej ulicy Piaskowej w Lublińcu
02.02.2017 09:45 Uchwała Nr 325/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej
02.02.2017 09:42 Uchwała Nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, połozonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
02.02.2017 09:39 Uchwała Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
02.02.2017 09:33 Uchwała Nr 322/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.02.2017 09:27 Uchwała Nr 321/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług pomiędzy Gminą Lubliniec, a Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu.
02.02.2017 09:23 Uchwała nr 320/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
02.02.2017 09:19 Uchwała Nr 319/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup lampy do fototerapii Lullaby LED PT
02.02.2017 09:15 Uchwała Nr 318/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca

poprzednia 1 2 3