Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2023 13:27 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 31 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku
25.05.2023 08:35 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego WGM.683.0056.2019 z dnia 22 maja 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego
17.05.2023 10:33 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego WGM.683.0032.2019 z dnia 15 maja 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego"
17.05.2023 10:30 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego WGM.683.0037.2019 z dnia 15 maja 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego"
27.04.2023 09:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów – etap I
27.02.2023 08:21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXV.7840.5.1.2023 z dnia 22 lutego 2023r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 11/23 z 15 lutego 2023r. dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg-Komorzno nitka I i II - wymiana odwadniacza w Kokotku i usunięcie dwóch odwadniaczy w Lublińcu i Oleśnie"
30.01.2023 08:31 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXV.7840.5.1.2023 z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg-Komorzno nitka I i II - wymiana odwadniacza w Kokotku i usunięcie dwóch odwadniaczy w Lublińcu i Oleśnie"
27.01.2023 09:41 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów – etap I
25.01.2023 08:11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.43.2022 z dnia 17.01.2023r. dotyczące wydania decyzji Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz225 PE w rurze przewiertowej DZ355 PE", projektowanego w Lublińcu na działce gruntu nr 461/97, k. m. 2, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych
20.01.2023 08:57 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. płk Wacława Wilniewczyca w zachodniej części miasta Lublińca
21.12.2022 08:29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.43.2022 z dnia 14.12.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz225 PE w rurze przewiertowej DZ355 PE", projektowanego w Lublińcu na działce gruntu nr 461/97, k.m. 2, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych
09.12.2022 11:07 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
11.10.2022 08:45 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.42.2022 z dnia 10.10.2022r. informujące, iż w dniu 23 września 2022r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 14/2022, znak sprawy: IFXIII.747.42.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia Tworóg-Komorzno nitka I i II - wymiana odwadniacza w Kokotku i usunięcie dwóch odwadniaczy w Lublińcu i Oleśnie"
07.10.2022 10:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich
08.09.2022 10:18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.12.2022 z dnia 29.08.2022r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa w Lublińcu obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 10637_L152_Lubliniec_105/ORx685-002772-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 685 Droniowiczki-Jawornica, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 194/36, k.m. 3Droniowiczki, obręb 0002 Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych"
03.08.2022 08:08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.42.2022 z dnia 01.08.2022 informujące, iż pełnomocnik inwestora skorygował wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia Tworóg-Komorzno nitka I i II - wymiana odwadniacza w Kokotku i usunięcie dwóch odwadniaczy w Lublińcu i Oleśnie"
14.06.2022 08:09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.42.2022 z dnia 08.06.2022 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia Tworóg-Komorzno nitka I i II - wymiana odwadniacza w Kokotku i usunięcie dwóch odwadniaczy w Lublińcu i Oleśnie"
24.05.2022 08:11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.12.2022 z dnia 17.05.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa w Lublińcu obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 10637_L152_Lubliniec_105/ORx685-002772-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 685 Droniowiczki-Jawornica, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 194/36, k.m. 3Droniowiczki, obręb 0002 Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych"
01.04.2022 10:52 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu
08.03.2022 09:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 28 lutego 2022 r. (GiR.6220.11.9.2021.MK)
26.01.2022 12:58 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich
11.01.2022 15:00 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji nr BN.6730.3.00004.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Dobudowie oświetlenia ledowego przy drodze DK 11 w Lublińcu – Kokotku
28.12.2021 09:24 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dobudowie oświetlenia ledowego przy drodze DK 11 w Lublińcu – Kokotku”
23.12.2021 08:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 grudnia 2021 r. (GiR.6220.11.7.2021.MK)
14.12.2021 08:10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.29.2021.AF1.11 z 10 grudnia 2021
24.11.2021 09:28 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Dobudowie oświetlenia ledowego przy drodze DK 11 w Lublińcu – Kokotku”
30.08.2021 08:44 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFVIII.7581.1.17.2021 z dnia 26.08.2021r. dotyczące wydania decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2021r. znak: IFVIII.7581.1.17.2021 orzekającej o uchyleniu decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 14 grudnia 2020r. znak WGM.683.0056.2019 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Lubliniec, obręb Steblów, oznaczonej jako działka nr 1300/45 o powierzchni 0,0036 ha
04.08.2021 10:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji nr BN.6730.2.00004.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec: 249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej w Lublińcu
16.07.2021 11:08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBLIŃCA o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci gazowej w miejscowości Lubliniec"
07.07.2021 08:27 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02 lipca 2021 w sprawie przekazania przez stronę słowacką opinii końcowej dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko palnowanego przedsięwzięcia pn: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice"
16.06.2021 07:53 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie sieci gazowej w miejscowości Lubliniec”
02.06.2021 12:53 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
02.06.2021 12:49 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
02.06.2021 12:45 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu
08.02.2021 09:25 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.4210.227m.2020.PP/TS z dnia 27 stycznia 2021r.
04.02.2021 08:56 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN
19.01.2021 11:50 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN i nN
11.12.2020 09:48 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV “Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Lubliniec” na terenie działki nr ewid. 249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej w Lublińcu
17.11.2020 14:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji nr BN.6730.1.00005.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99049_Lubliniec” przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec: 499/94 k.m. 3 obręb Lubliniec
15.10.2020 09:15 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99049_Lubliniec”
02.10.2020 09:29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.45.2020 z dnia 22.09.2020r. dotyczące wydania dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa linii kablowej SN" realizowanego w ramach zadania: "Budowa linii kablowej SN Lubliniec - Wylęgarnia od słupa nr CZZ123269 do słupa nr CZZ123287 wraz z przebudową stacji transformatorowych 15/0,4kV CZZ30503 i CZZ30363 na kontenerowe w miejscowości Lubliniec", projektowanego na działce gruntu nr 461/97, k. m. 2, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych.
22.09.2020 09:02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.44.2020 z dnia 15 września 2020r. dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa garaży nr 1 i nr 2 dla pojazdów kołowych wraz z niezbędną infrastrukturą w kompleksie wojskowym K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 232/2, dz. nr 309/2, dz. nr 371/2, dz. nr 372/2 i dz. nr 403/2, k.m. 7, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
10.09.2020 09:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99049_Lubliniec” na terenie działki nr ewid. 499/94 k.m. 7 obręb Lubliniec położonych w gminie Lubliniec
24.08.2020 10:18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.45.2020 z dnia 18.08.2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: "Budowa linii kablowej SN" realizowanego w ramach zadania: "Budowa linii kablowej SN Lubliniec - Wylęgarnia od słupa nr CZZ123269 do słupa nr CZZ123287 wraz z przebudową stacji transformatorowych 15/0,4kV CZZ30503 i CZZ30363 na kontenerowe w miejscowości Lubliniec", projektowanego na działce gruntu nr 461/97, k. m. 2, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych.
05.08.2020 08:53 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.44.2020 z dnia 28 lipca 2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa garaży nr 1 i nr 2 dla pojazdów kołowych wraz z niezbędną infrastrukturą w kompleksie wojskowym K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 232/2, dz. nr 309/2, dz. nr 371/2, dz. nr 372/2 i dz. nr 403/2, k.m. 7, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
14.07.2020 12:59 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.17.2020 z dnia 07 lipca 2020r. dotyczące wydania decyzji Nr 37/2020, znak: IFIII.746.29.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa wolnostojących obiektów szkoleniowych na własnym fundamencie, budowa wiat, przebudowa zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej, celem rozbudowy ośrodka szkolenia naziemnego na terenie Kompleksu Wojskowego K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 232/2, obręb 2 Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
02.06.2020 08:47 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.29.2020 z dnia 26 maja 2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa wolnostojących obiektów szkoleniowych na własnym fundamencie, budowa wiat, przebudowa zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej, celem rozbudowy ośrodka szkolenia naziemnego na terenie Kompleksu Wojskowego K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 232/2, obręb 2 Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
25.05.2020 09:55 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.16.2020.AS5.1 z 18 maja 2020
20.12.2019 11:36 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
20.12.2019 11:34 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca

1 2 3 następna