Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2019 09:35 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.35.2019 z dnia 1 lipca 2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 906 od km 0+624,67 do km 0+844,12 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu drogowego w km 0+729, realizowana w ramach zadania p.n.: Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w m. Lubliniec"
26.10.2018 09:18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.16 z dn. 22.10.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu, wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego".
06.08.2018 09:38 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.17.2018.EJ.14 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Kokotku w ramach zadania "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubliniec""
19.06.2018 11:52 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 w sparwie planowanej debaty dot. przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
08.06.2018 11:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.2 z 18 maja 2018r. dot. optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
24.05.2018 11:01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.2 z 18 maja 2018r. dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej ul. Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu
09.02.2018 12:14 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.5.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
09.02.2018 12:12 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.4.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
09.02.2018 12:10 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.3.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
11.01.2018 09:42 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. Kard. Augusta Hlonda w Lublińcu".
11.01.2018 09:31 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. J. Cebuli w Lublińcu".
11.01.2018 09:25 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy Górniczej w Lublińcu".
08.12.2017 13:53 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dn. 05.12.2017r. dot. planowanej przez Republikę Czeską realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
27.09.2017 12:53 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 września 2017 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowe w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
09.08.2017 15:05 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego nr WB.6740.1.1.2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania
19.06.2017 13:34 Zaproszenie Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych
01.06.2017 09:38 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4207.11.2017.AS2.12 z dn. 29.05.2017r.
03.04.2017 12:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Lubecko Cegielniana
14.03.2017 10:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Lubecko Cegielniana
18.10.2016 11:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
05.09.2016 13:58 Obwieszczenie RDOŚ nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dn. 29.08.2016r.
24.10.2014 08:46 Obwieszczenie Miejskie Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 23 październiak 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lublińca
24.10.2014 08:44 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lublińcu
22.10.2014 11:19 Składy obwodowych komisji wyborczych
17.10.2014 13:56 Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
13.10.2014 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 10 października 2014r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, ...
26.09.2014 12:21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
12.08.2014 08:48 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.6.2014 z dnia 25.07.2014r.
19.05.2014 08:35 Obwieszczenie IFXIII.747.6.2014 z dn. 07.05.2014 r.
19.05.2014 08:30 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr DOII-III-eb/BOII-3eb-772-12-762/13/14
29.04.2014 10:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
04.03.2014 10:01 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.8.2013 z dnia 25.02.2014r.
28.10.2013 12:46 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.8.2013 z dnia 17.10.2013 r.
15.01.2013 09:41 Obwieszczenie Wojewody Slaskiego Nr IFXIII.747.7.2012
02.01.2013 12:23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2012 z dnia 13.12.2012 r.
25.09.2012 09:25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.7.2012 z dnia 17.09.2012 r.
28.08.2012 09:31 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.7.2012 z dnia 13.08.2012 r.
27.07.2012 09:17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.7.2012 z dnia 02.07.2012 r.
27.07.2012 09:09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.6.2012 z dnia 02.07.2012 r.
28.03.2011 14:40 Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania dla inwestycji drogowej Urzędu Miasta Lublińca.
27.10.2006 11:57 Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 października 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych
27.10.2006 11:54 Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 września 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranyc
14.04.2006 08:46 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
05.04.2006 10:21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wschodniej.
28.02.2006 09:49 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek i Steblów
03.02.2006 10:07 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia i południowej dzielnicy miasta Lublińca...
04.06.2004 14:42 Obwieszczenia - archiwum