Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2021 08:44 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFVIII.7581.1.17.2021 z dnia 26.08.2021r. dotyczące wydania decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2021r. znak: IFVIII.7581.1.17.2021 orzekającej o uchyleniu decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 14 grudnia 2020r. znak WGM.683.0056.2019 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Lubliniec, obręb Steblów, oznaczonej jako działka nr 1300/45 o powierzchni 0,0036 ha
04.08.2021 10:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji nr BN.6730.2.00004.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec: 249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej w Lublińcu
16.07.2021 11:08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBLIŃCA o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci gazowej w miejscowości Lubliniec"
07.07.2021 08:27 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02 lipca 2021 w sprawie przekazania przez stronę słowacką opinii końcowej dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko palnowanego przedsięwzięcia pn: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice"
16.06.2021 07:53 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie sieci gazowej w miejscowości Lubliniec”
02.06.2021 12:53 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
02.06.2021 12:49 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
02.06.2021 12:45 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu
08.02.2021 09:25 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.4210.227m.2020.PP/TS z dnia 27 stycznia 2021r.
04.02.2021 08:56 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN
19.01.2021 11:50 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN i nN
11.12.2020 09:48 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV “Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Lubliniec” na terenie działki nr ewid. 249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej w Lublińcu
17.11.2020 14:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji nr BN.6730.1.00005.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99049_Lubliniec” przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec: 499/94 k.m. 3 obręb Lubliniec
15.10.2020 09:15 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99049_Lubliniec”
02.10.2020 09:29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.45.2020 z dnia 22.09.2020r. dotyczące wydania dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa linii kablowej SN" realizowanego w ramach zadania: "Budowa linii kablowej SN Lubliniec - Wylęgarnia od słupa nr CZZ123269 do słupa nr CZZ123287 wraz z przebudową stacji transformatorowych 15/0,4kV CZZ30503 i CZZ30363 na kontenerowe w miejscowości Lubliniec", projektowanego na działce gruntu nr 461/97, k. m. 2, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych.
22.09.2020 09:02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.44.2020 z dnia 15 września 2020r. dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa garaży nr 1 i nr 2 dla pojazdów kołowych wraz z niezbędną infrastrukturą w kompleksie wojskowym K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 232/2, dz. nr 309/2, dz. nr 371/2, dz. nr 372/2 i dz. nr 403/2, k.m. 7, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
10.09.2020 09:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99049_Lubliniec” na terenie działki nr ewid. 499/94 k.m. 7 obręb Lubliniec położonych w gminie Lubliniec
24.08.2020 10:18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.45.2020 z dnia 18.08.2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: "Budowa linii kablowej SN" realizowanego w ramach zadania: "Budowa linii kablowej SN Lubliniec - Wylęgarnia od słupa nr CZZ123269 do słupa nr CZZ123287 wraz z przebudową stacji transformatorowych 15/0,4kV CZZ30503 i CZZ30363 na kontenerowe w miejscowości Lubliniec", projektowanego na działce gruntu nr 461/97, k. m. 2, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych.
05.08.2020 08:53 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.44.2020 z dnia 28 lipca 2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa garaży nr 1 i nr 2 dla pojazdów kołowych wraz z niezbędną infrastrukturą w kompleksie wojskowym K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 232/2, dz. nr 309/2, dz. nr 371/2, dz. nr 372/2 i dz. nr 403/2, k.m. 7, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
14.07.2020 12:59 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.17.2020 z dnia 07 lipca 2020r. dotyczące wydania decyzji Nr 37/2020, znak: IFIII.746.29.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa wolnostojących obiektów szkoleniowych na własnym fundamencie, budowa wiat, przebudowa zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej, celem rozbudowy ośrodka szkolenia naziemnego na terenie Kompleksu Wojskowego K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 232/2, obręb 2 Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
02.06.2020 08:47 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.29.2020 z dnia 26 maja 2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa wolnostojących obiektów szkoleniowych na własnym fundamencie, budowa wiat, przebudowa zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej, celem rozbudowy ośrodka szkolenia naziemnego na terenie Kompleksu Wojskowego K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 232/2, obręb 2 Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
25.05.2020 09:55 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.16.2020.AS5.1 z 18 maja 2020
20.12.2019 11:36 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
20.12.2019 11:34 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
20.12.2019 11:32 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca
01.10.2019 12:19 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019
11.09.2019 08:13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.35.2019 z dnia 4 września 2019r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 906 od km 0+624,67 do km 0+844,12 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu drogowego w km 0+729, realizowana w ramach zadania p.n.: "Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w m. Lubliniec"
29.08.2019 09:21 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego
01.08.2019 10:11 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO z dnia 29 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego.
09.07.2019 09:35 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.35.2019 z dnia 1 lipca 2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 906 od km 0+624,67 do km 0+844,12 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu drogowego w km 0+729, realizowana w ramach zadania p.n.: Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w m. Lubliniec"
26.10.2018 09:18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.16 z dn. 22.10.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu, wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego".
06.08.2018 09:38 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.17.2018.EJ.14 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Kokotku w ramach zadania "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubliniec""
19.06.2018 11:52 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 w sparwie planowanej debaty dot. przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
08.06.2018 11:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.2 z 18 maja 2018r. dot. optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
24.05.2018 11:01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.2 z 18 maja 2018r. dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej ul. Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu
09.02.2018 12:14 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.5.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
09.02.2018 12:12 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.4.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
09.02.2018 12:10 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.3.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
11.01.2018 09:42 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. Kard. Augusta Hlonda w Lublińcu".
11.01.2018 09:31 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. J. Cebuli w Lublińcu".
11.01.2018 09:25 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy Górniczej w Lublińcu".
08.12.2017 13:53 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dn. 05.12.2017r. dot. planowanej przez Republikę Czeską realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
27.09.2017 12:53 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 września 2017 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowe w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
09.08.2017 15:05 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego nr WB.6740.1.1.2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania
19.06.2017 13:34 Zaproszenie Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych
01.06.2017 09:38 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4207.11.2017.AS2.12 z dn. 29.05.2017r.
03.04.2017 12:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Lubecko Cegielniana
14.03.2017 10:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Lubecko Cegielniana
18.10.2016 11:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
05.09.2016 13:58 Obwieszczenie RDOŚ nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dn. 29.08.2016r.

1 2 następna