Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2014 08:48 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
17.09.2014 08:46 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję 23 wrzesnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
17.09.2014 08:44 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesje 23.09.2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
20.08.2014 09:25 projekt inicjatywy uchwałodawczej Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sprawie mandatu radnej Rady Miejskiej w Lublińcu
20.08.2014 09:22 projekt inicjatywy uchwałodawczej rady Miejskiej w sprawie zwrócenia się do RIO w Katowicach z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości działań Burmistrza Miasta Lubliniec
20.08.2014 09:20 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminą Lubliniec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .....
20.08.2014 09:17 Projekt uchwały rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
20.08.2014 09:14 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sprawie mpzp dla obszaru położonego pomiędzy ul.Opolską a ul.Oleską w północnej części miasta Lublińca
20.08.2014 09:10 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
20.08.2014 09:06 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję na dzień 26 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania....
20.08.2014 08:57 Projekt uchwały rady Miejskiej w Lublińcu na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
20.08.2014 08:55 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
20.08.2014 08:53 projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję 26 sierpnia 2014 roku w sorawie zmiany uchwały Nr 317/XXVII/2012 Rady Miejskiej w lublińcu w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji ....
15.07.2014 10:55 projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej planowanej na 22 lipca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
16.06.2014 11:47 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie uwzględnienia w mpzp dostępu komunikacyjnego z ulic publicznych do istniejącej zabudowy mieszkaniowej na ......
16.06.2014 11:43 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy
16.06.2014 11:41 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boronów.
16.06.2014 11:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 201 4rok
16.06.2014 11:38 Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec .
20.05.2014 13:33 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu
20.05.2014 13:30 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu prz
20.05.2014 13:28 Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul.Opo
20.05.2014 13:25 Projekt uchwały RadyMiejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 maja 2014 roku zmieniającą uchwałę nr 249/XX/2012 roku ......
20.05.2014 13:23 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 520/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie aktualności studium i planów .
20.05.2014 13:20 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
20.05.2014 13:18 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury
20.05.2014 13:16 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Lublinieckiemu na realizację inwestycji.
20.05.2014 13:13 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania.....
20.05.2014 13:07 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
20.05.2014 13:02 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
20.05.2014 13:00 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2013 rok.
20.05.2014 12:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2013 rok
20.05.2014 12:54 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
20.05.2014 12:51 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubliniec za 2013 rok ( z dokumentacją można sie zapoznać w biurze Rady Miejskiej).
20.05.2014 12:49 Informacja o działalności A.S.A Lubliniec Sp. z o.o. za 2013 rok z materiałem mozna się zapoznać w biurze Rady Miejskiej.
25.04.2014 09:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29.04.2014 roku w sprawie aktualności studium i planów miejscowych
25.04.2014 09:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29.04.2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
25.04.2014 09:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29.04.2014 roku w sprawie komunalizacji miasta Skarbu Państwa
25.04.2014 09:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29.04.2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Lisowickiej w zachodniej części miasta
25.04.2014 09:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29.04.2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta
25.04.2014 09:36 Projekt uchwały na sesję rady Miejskiej w dniu 29.04.2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta 2014 roku
25.04.2014 09:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29.04.2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
25.04.2014 09:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 493/XLIIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonych ..
10.04.2014 10:49 Projekt uchwały Nr......./2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

poprzednia 1 2