Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 14:31 Uchwała Nr 576/LVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4.11.2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
06.11.2014 14:27 Uchwała Nr 575/LVI/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4.11.2014r. w sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej zawartej 30 stycznia 2014 roku pomiędzy Gminą Lubliniec a Powiatem Lublinieckim w celu .
06.11.2014 14:24 uchwała Nr 574/LVI/2014 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 4.11.2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
24.10.2014 08:59 Uchwała Nr 573/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku
24.10.2014 08:56 Uchwała Nr 572/LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wydania opinii do projektu planu Aglomeracji Lubliniec przedłożonej przez Marszałka Województwa Śląskiego
24.10.2014 08:54 Uchwała Nr 571/LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ś
24.10.2014 08:51 Uchwała Nr 570/LV/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2015r. dla zakładu budżetowego
24.10.2014 08:48 Uchwała nr 569/LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla zakładu bużetowego
24.10.2014 08:43 Uchwała nr 568/LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
24.10.2014 08:41 Uchwała nr 567/LV/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
09.10.2014 08:21 Uchwała Nr 566/LIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 8 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego .........
25.09.2014 10:37 Uchwała Nr 565/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego .....
25.09.2014 10:35 Uchwała Nr 564/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 wrzesnia 2014 w sprawie wygasnięcia mandatu radnej Renaty Pilawy
25.09.2014 10:32 Uchwała Nr 563/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w .......
25.09.2014 10:24 Uchwała Nr 562/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Chabrowej
25.09.2014 10:22 Uchwała Nr 561/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 wrzesnia 2014 roku w przwie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotam, o których mowa ..
25.09.2014 10:19 Uchwała Nr 560/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia
25.09.2014 10:02 Uchwała Nr 559/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych..
25.09.2014 09:59 Uchwała Nr 558/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych ...
25.09.2014 09:57 Uchwała Nr 557/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 530/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
25.09.2014 09:53 Uchwała Nr 556/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie poparcia działąń mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu
25.09.2014 09:51 Uchwała Nr 555/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
25.09.2014 09:48 Uchwała Nr 554/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku zmiany budżetu miasta na 2014 r
25.09.2014 09:47 Uchwała nr 553/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.08.2014 09:42 Uchwała Nr 552/LII/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie mandatu radnej Rady Miejskiej w Lublińcu
29.08.2014 09:40 Uchwała Nr 551/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zwrócenia się do RIO w Katowicach z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości działań Burmistrza .....
29.08.2014 09:35 uchwała Nr 550/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własności Gminy Lubliniec
29.08.2014 09:29 Uchwała Nr 549/LII/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Opolską a ul.Oleską w ....
29.08.2014 09:26 Uchwała Nr 548/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
29.08.2014 09:24 Uchwała Nr 547/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lubliniec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ......
29.08.2014 09:21 Uchwała Nr 546/LII/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania.......
29.08.2014 09:18 Uchwała Nr 545/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
29.08.2014 09:08 Uchwała Nr 544/LII/2014 Rady Miejskiej w Lubliniec z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
29.08.2014 09:04 uchwała Nr 543/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 317/XXVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada w sprawie uchwalenia wieloletnieg
24.07.2014 08:52 Uchwała Nr 542/LI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
24.07.2014 08:45 Uchwała Nr 541/LI/2014 R M w Lublińcu z dn. 22 lipca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 493/XLIV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
30.06.2014 08:18 Uchwała Nr 540/L/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
30.06.2014 08:13 Uchwała Nr 539/L/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boronów
30.06.2014 08:11 Uchwała Nr 538/L/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2014 roku
30.06.2014 08:10 Uchwała Nr 537/L/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.05.2014 13:24 Uchwała Nr 536/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych....
29.05.2014 13:21 Uchwała Nr 535/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej......
29.05.2014 13:19 Uchwała Nr 534/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w .......
29.05.2014 13:14 Uchwała Nr 533/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 249/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ......
29.05.2014 13:11 Uchwała Nr 532/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 520/XLVII/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie aktualności studium
29.05.2014 13:08 Uchwała Nr 531/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury......
29.05.2014 13:06 Uchwała nr 530/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji....
29.05.2014 13:04 Uchwała Nr 529/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, terminu spłaty lub rozkładania
29.05.2014 13:01 Uchwała Nr 528/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
29.05.2014 13:00 Uchwała Nr 527/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

poprzednia 1 2 3 następna