Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2022 14:00 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca
10.08.2022 13:50 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Lublińca
27.06.2022 11:13 KONSULTACJE w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec
22.06.2022 15:07 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
22.06.2022 14:18 Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Turystyki i Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
21.06.2022 10:44 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2022/2023
16.05.2022 14:36 Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Lubliniec
08.04.2022 14:20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubliniec.
22.03.2022 11:22 Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec oraz w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty dla rolnikówi ich domowników wraz z Regulaminem określającym zasady prowadzenia handlu na wyznaczonych miejscach.
21.03.2022 15:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wyłożeniu do publicznego wglądu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2022-2030 z horyzontem do roku 2040".
02.09.2021 13:07 Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Turystyki i Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
15.04.2021 10:31 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
22.03.2021 11:11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
10.03.2021 12:34 Konsultacje społeczne projektu pn. "Gminny Program Wspierania Rodziny".
10.03.2021 12:07 Konsultacje społeczne projektu pn. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025".
11.12.2020 11:47 Konsultacje projektu dokumentu pn.„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Lublińca na lata 2021 – 2026”
22.10.2019 11:58 konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
11.09.2019 09:34 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
05.09.2019 08:23 Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
29.05.2018 08:18 Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
06.12.2016 15:26 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
26.10.2016 09:50 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródea ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
02.08.2016 10:19 KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁY ŚLĄSK NA LATA 2016 - 2022
26.10.2015 14:41 Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
25.08.2015 19:53 Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
03.06.2015 18:38 Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.
12.12.2014 12:26 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
03.03.2014 09:24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec.