Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2012 14:13 UCHWAŁA NR 241/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31.05.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 223/XIX/2012 Rady Miasta Lubliniec z dn.24 kwietnia 2012
04.06.2012 14:11 UCHWAŁA Nr 240/XX/2012 RM w LUBLIŃCU Z DN. 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Klonowej
04.06.2012 13:41 Uchwała Nr 239/XX/2012 Rady Miejskiej w L-cu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r
04.06.2012 13:35 UCHWAŁA NR 238/XX/2012 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.06.2012 13:33 Uchwała NR 237/XX/ 2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubliniec.
04.06.2012 13:30 UCHWAŁA NR 236/XX/2012 RM w L-CU Z 31.05. 2012 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dlauczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublińca
04.06.2012 13:26 UCHWAŁA NR 235/XX/2012 RM w L-CU Z 31.05.2012 zmieniająca uchwałę nr 222/XIX/2012 RM w L-cu z 24.04.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położony w Lublińcu przy ul.Karola Miarki
04.06.2012 13:21 UCHWAŁA NR 234/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
04.06.2012 13:20 UCHWAŁA NR 233/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
04.06.2012 13:18 UCHWAŁA NR 232/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
04.06.2012 13:16 UCHWAŁA NR 231/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 MAJA 2012 ROKU w sprawie:zmiany budżetu miasta na 2012r.
04.06.2012 13:15 UCHWAŁA NR 230/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 MAJA 2012 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
04.06.2012 13:12 UCHWAŁA NR 229/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 MAJA 2012 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2011 rok
04.06.2012 13:02 UCHWAŁA NR 228/XX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DN. 31.05.2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2011
25.04.2012 08:02 UCHWAŁA NR 227/XIX/2012 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Kochanowskiego
25.04.2012 08:00 Uchwała nr 226/XIX/2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul.Droniowickiej
25.04.2012 07:58 Uchwała nr 225/XIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Ciasna
25.04.2012 07:56 UCHWAŁA NR 224/XIX/2012 RM w L-cu 24.04.2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie (...)
25.04.2012 07:54 UCHWAŁA NR 223/XIX/2012 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych natargowisku miejskim
25.04.2012 07:50 UCHWAŁA Nr 222/XIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Karola Miarki.
25.04.2012 07:48 Uchwała 221/XIX/2012 Raday Miejskiej w Lublińcu z dnia 24-04-2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok
25.04.2012 07:47 Uchwała 220/XIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24.04.2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Fiansowej Miasta Lubliniec.
21.03.2012 10:07 Uchwała Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
21.03.2012 10:06 Uchwała Nr 218/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzeniaskargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
21.03.2012 10:05 Uchwała NR 217/XVIII/2012 RM L-cu z 20.03.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących
21.03.2012 10:00 Uchwała Nr 216/XVIII/2012 Rady Miasta Lubliniec z dnia 20 marca 2012 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lublińca na lata 2011-2032.”
21.03.2012 09:58 Uchwała NR 215/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubliniec.
21.03.2012 09:57 UCHWAŁA Nr 214/XVIII/2012 RM W L-CU z dnia 20.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 68/VI/2011 RM w L-cu z dnia 29.03.2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
21.03.2012 09:53 UCHWAŁA NR 213/XVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 20 MARCA 2012 ROKU w sprawie zmiany budżetu miasta
29.02.2012 08:35 uchwała Nr 212/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miejskiej w Lublińcu odnośnie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
29.02.2012 08:33 uchwała Nr 211/XVII/2012 RM w L-cu z 28.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę (...)
29.02.2012 08:31 uchwała Nr 210/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014”
29.02.2012 08:30 uchwała Nr 209/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Lublińca;
29.02.2012 08:29 uchwała Nr 208/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa (...)
29.02.2012 08:28 uchwała Nr 207/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w L-cu
29.02.2012 08:27 uchwała Nr 206/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lublini
29.02.2012 08:26 uchwała Nr 205/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
29.02.2012 08:25 uchwała Nr 204/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 r.
25.01.2012 14:53 uchwała Nr 203/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020”.
25.01.2012 14:52 uchwała Nr 202/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
25.01.2012 14:50 uchwała Nr 201/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia “Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubliniec na lata 2012-2015”
25.01.2012 14:49 uchwała Nr 200/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lublińca
25.01.2012 14:49 uchwała Nr 199/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
25.01.2012 14:48 uchwała Nr 198/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Lublińcu
25.01.2012 14:46 uchwała Nr 197/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 24.01.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach
25.01.2012 14:43 uchwała Nr 196/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 r.
25.01.2012 14:33 uchwała Nr 195/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

poprzednia 1 2 3