Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2011 11:07 Uchwała Nr 145/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
31.08.2011 11:06 Uchwała Nr 144/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.08.2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
31.08.2011 11:03 Uchwała Nr 143/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn.30.08. 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
31.08.2011 11:01 Uchwała Nr 142/XI/2011 RM w L-cu 30.08.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu 24.11. 2009 w sprawie uchwalenia wieloletniego planurozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych (...)
31.08.2011 10:59 Uchwała 141/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 07 czerwca 2011 r. Pana Huberta Kubosia
31.08.2011 10:56 UCHWAŁA Nr 140/XI/2011 RM w L-cu 30.08.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej, w dzielnicy Steblów
31.08.2011 10:53 Uchwała nr 139/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu zdn.30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
31.08.2011 10:51 UCHWAŁA Nr 138/XI/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej.
31.08.2011 10:46 UCHWAŁA Nr 137/XI/2011 RM W L-CU Z DN..08. 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w L-cu przy ul. Henryka Wieniawskiego.
31.08.2011 10:42 UCHWAŁA NR 136/XI/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 SIERPNIA 2011 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 r.
31.08.2011 10:40 UCHWAŁA NR 135/XI/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 SIERPNIA 2011 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
28.07.2011 11:32 uchwała Nr 134/X/2011 RM w L-cu z dn. 26.07.2011r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 775/LVIII/2010 (...)
28.07.2011 11:28 uchwała Nr 133/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 07 czerwca 2011 r. Pana Huberta Kubosia
28.07.2011 11:23 UCHWAŁA NR 132/X/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
28.07.2011 11:17 uchwała Nr 131/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
28.07.2011 11:16 uchwała Nr 130/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
28.07.2011 11:15 uchwała Nr 129/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Żeromskiego
28.07.2011 11:13 uchwała Nr 128X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Pawonków realizacji zadania publicznego
28.07.2011 11:12 uchwała Nr 127/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Boronów realizacji zadania publicznego
28.07.2011 11:12 uchwała Nr 126/X/2011 RM w L-cu z dn. 26.07.2011 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 478/XLII/09 RM w L-cu z dn. 28.07.2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej (...)
28.07.2011 11:09 uchwała Nr 125/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 31 maja 2011 r.
28.07.2011 11:08 uchwała Nr 124/X/2011 RM w L-cu z dn.26.07.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w L-cu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popieluszki
28.07.2011 11:05 uchwała Nr 123/X/2011 RM w L-cu z dn. 26.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 RM w L-cu z dn.30.08.2002r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (...)
28.07.2011 11:00 uchwała Nr 122/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011r.
28.07.2011 10:59 uchwała Nr 121/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.06.2011 14:48 uchwała Nr 120/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Młoda mama chce kochać mądrzej”
22.06.2011 14:48 uchwała Nr 119/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Komisji Statutowej
22.06.2011 14:46 uchwała Nr 118/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 78/VI/2011 z dn.29 marca 2011 roku w prawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej (....)
22.06.2011 14:45 uchwała Nr 117/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia (...)
22.06.2011 14:44 uchwała Nr 116/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.06.2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
22.06.2011 14:41 .uchwała Nr 115/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół (...)
22.06.2011 14:41 uchwała Nr 114/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz nad opieką sprawowaną przez dziennych (...)
22.06.2011 14:40 uchwała Nr 113/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
22.06.2011 14:39 uchwała Nr 112/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala (...
22.06.2011 14:38 uchwała Nr 111/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki (...)
22.06.2011 14:32 uchwała Nr 110/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec do realizacji zadania publicznego od Gminy Herby
22.06.2011 14:30 uchwała Nr 109/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec do realizacji zadania publicznego od Gminy Koszęcin
22.06.2011 14:29 uchwała Nr 108/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec do realizacji zadania publicznego od Gminy Kochanowice
22.06.2011 14:28 uchwała Nr 107/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
22.06.2011 14:24 uchwała Nr Nr 106/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011r.
22.06.2011 14:12 uchwała Nr 105/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.06.2011 13:49 uchwała Nr 104/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciasna
22.06.2011 13:49 uchwała Nr 103/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
22.06.2011 13:48 uchwała Nr 102/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2010 r.
22.06.2011 13:47 uchwała Nr 101/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta (...)
01.06.2011 13:41 uchwała Nr 100/VIII/2011 RM w L-cu z dn. 31.05.2011 r. zmieniająca uchwałę nr 69/VI/2011 RM w L-cu z dnia 29.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – lokalu
01.06.2011 13:38 uchwała Nr 99/VIII/2011 RM w L-cu z dn. 31.05.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 86/VII/2011 RM w L-cu z dn. 26.04.2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek (..)
01.06.2011 13:35 uchwała Nr 98/VIII/2011 RM w L-cu z dn. 31.05.2011r.zmieniająca uchwałę Nr 44/IV/2011 RM L-c z dn. 11.01.2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu (...)
01.06.2011 13:32 uchwała Nr 97/VIII/2011 RM w L-cu z dn. 31.05.2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 478/XLII/09 RM w L-cu z dn. 28.07.2009r. w sprawie zmian Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze (...)
01.06.2011 13:29 uchwała Nr 96/VIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu;

poprzednia 1 2 3 4 następna