Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2010 13:55 UCHWAŁA NR 783/LIX/2010 RM w L-cu z dn.9.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą.
15.11.2010 13:53 UCHWAŁA NR 782/LIX/2010 RM w L-cu z dn.9.11.2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 551/XLVIII/10 z dnia 7 stycznia 2010r.w sprawie upoważnień dla Burmistrza Miasta Lubliniec.
15.11.2010 13:51 UCHWAŁA NR 781/LIX/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności (...)
15.11.2010 13:46 UCHWAŁA NR 780/LIX/10 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 09 LISTOPADA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
15.11.2010 13:38 UCHWAŁA NR 779/ LIX /2010 RM w L-cu z dn. 09.11.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego w L-cu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa strażnicy Komendy (...)
15.11.2010 13:33 Uchwała Nr 778/LIX/2010 RM w L-cu z dn. 9.11.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu z dn. 24.11.2009 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń (...)
20.10.2010 12:12 Uchwała nr 777/LVIII/2010 RM w L-cu z 19.10.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarawania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca
20.10.2010 12:04 Uchwała nr 776/LVIII/2010 RM w L-cu z 19.10.2010 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
20.10.2010 11:58 Uchwała nr 775/LVIII/2010 RM w L-cu 19.10.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w pł.-zach części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
20.10.2010 11:52 UCHWAŁA Nr 774/LVIII/2010 RM W L-CU Z DNIA 19.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Chopina.
20.10.2010 11:50 UCHWAŁA Nr 773/LVIII/2010 RM w L-cu 19.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gm.L-c
20.10.2010 11:48 Uchwała Nr 772/LVIII/2010 RM w L-cu z 19.10.2010 w spawie zmiany uchwały Nr 446/XL/09 RM w L-cu 26.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony pod uprawy rolne
20.10.2010 11:44 U C H W A Ł A NR 771/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 19.10.2010 r.zmieniająca Uchwałę Nr 684/LI/2010 RM L-c z dnia 30.03.2010 sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu
20.10.2010 11:39 Uchwała Nr 770/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu niektórych substancji na terenie Gminy Lubliniec
20.10.2010 11:37 Uchwała Nr 769/LVIII/2010 RM w L-cu z 19.10.2010 w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświ
20.10.2010 11:19 Uchwała 768/LVIII/2010 RM w L-cu z dnia 19.10.2010 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2011r. dla zakładu budżetowego.
20.10.2010 11:12 UCHWAŁA NR 767/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010r.
20.10.2010 11:10 Uchwała Nr 766/LVIII/2010 RM w L-cu z 19.10.2010 zmieniająca Uchwałę Nr 503/XLV/2009 z 27.10.2009 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010r. dla zakładu budżetowego.
20.10.2010 11:07 Uchwała Nr 765/LVIII/2010 RM w L-cu z dn. 19.10.2010zmieniająca Uchwałę Nr 398/XXXVI/05 RM w L-cu z dn.25.05.2005r w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta L-ca na lata 2010-2015
20.10.2010 11:04 Uchwała Nr 764/LVIII/2010 RM w L-cu z dn. 19.10.2010 zmieniająca Uchwałę Nr 387/XXXIII/05 RM w L-cu z dn. 21.03.2005r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju miasta Lublińca na lata2010-2020
20.10.2010 10:58 Uchwała Nr 763/LVIII/2010 RM w L-cu z dnia 19.10.2010 zmieniająca Uchwałę Nr 386/XXXIII/05 RM w L-cu z dnia 21.03.2005 w sprawie przyjęcia „ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca na lata 2004-2013”.
29.09.2010 11:14 Uchwała Nr 762/ LVII/2010 RM L-c 27.09.2010 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 728/LIV/10 RM w L-c
29.09.2010 11:12 Uchwała nr 761/ LVII/2010 RM w L-u 27.09.2010 w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzeniawyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz dla (...)
29.09.2010 11:10 Uchwała nr 760/ LVII/2010 RM w L-cu 27.09. 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 Rady Miejskiej w L-cu z dnia 23.07.2010 w sprawie podziału miasta L-c na okręgi wyborcze i ustalenia (...)
29.09.2010 11:07 Uchwała nr 759/ LVII/2010RM w L-cu 27.09. 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 737/LV/2010 Rady Miasta L-c z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawieutworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta L-c
29.09.2010 11:04 Uchwała Nr 758/LVII/2010 RM L-c 27.09.2010 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubliniec na lata 2010-2013 z perspektywą do 2018 r.”
29.09.2010 10:58 Uchwała Nr 757/LVII/2010 RM L-c 27.09.2010 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2010-2013z perspektywą do 2018 r.”
29.09.2010 10:55 Uchwała Nr 756/LVII/2010 RM w L-cu z 27.09.2010 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RM w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
28.09.2010 14:49 Uchwała Nr 755/LVII/2010 RM L-c z dnia 27.09.2010 r.w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
28.09.2010 14:41 Uchwała Nr 754/LVII/2010 RM L-c 27.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 RM L-c 29.10.2008 r. w sprawie określeniarodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej (.)..
28.09.2010 14:30 UCHWAŁA NR 753/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27.09.2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Gajowej
28.09.2010 14:26 Uchwała Nr 752/LVII/2010 RM L-c z dnia 27.09.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 401/XXXVII/09 RM w L-cu z dnia 25 .02.2009 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej 
28.09.2010 14:20 UCHWAŁA NR 751/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu
28.09.2010 14:01 UCHWAŁA Nr 750/LVII/2010 RM W L-CU z dn. 27.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 254/XVI/08RM w L-cu z dn. 27.06.2008 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
28.09.2010 13:58 UCHWAŁA Nr 749/LVII/2010 RM W L-CU z dnia 27.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 253/XVI/08 RM w L-cu z dnia 27.06.2008 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
28.09.2010 13:55 UCHWAŁA Nr 748/LVII/2010 RM W L-CU Z DNIA 27.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 48/480 części stanowiącego własność Gminy L-c w nieruchomości zabudowanej (...)
28.09.2010 13:52 UCHWAŁA NR 747/LVII/2010 RM W L-CU Z DNIA 27.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w L-cu w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego.
28.09.2010 13:49 Uchwała Nr 746/LVII//2010 RM w L-cu z dn. 27.09.2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
28.09.2010 13:47 UCHWAŁA NR 745/LVII/2010 RM L-C z dn. 27.09.2010 r. zmiana uchwały nr 215/XXII/08 RM w L-cu z dn. 27.02.2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,stanowiących regionalną pomoc inwestycyją.
28.09.2010 13:35 UCHWAŁA NR 744/LVII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
18.08.2010 15:23 Uchwała Nr 743/LVI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
18.08.2010 15:19 UCHWAŁA NR 742/LVI/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 16 SIERPNIA 2010 ROKU w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
18.08.2010 15:17 UCHWAŁA Nr 741/ LVI /2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 16 SIERPNIA 2010 ROKU w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego
18.08.2010 15:10 UCHWAŁA NR 740/ LVI /2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 16 SIERPNIA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010r.
18.08.2010 15:07 Uchwała Nr 739/LVI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Częstochowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowy
26.07.2010 11:04 Uchwała nr 738/ LV/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdymokręgu wyborczym
26.07.2010 11:02 Uchwała nr 737/ LV/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca.
26.07.2010 10:59 Uchwała Nr 736/LV/2010 RM w L-cu z dnia 23.0.2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji PrzychodniRejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)
26.07.2010 10:57 UCHWAŁA NR 735/LV/2010 RM L-C z dnia 23.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 RM L-c z dnia 24.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska (...)
26.07.2010 10:51 Uchwała Nr 734LV/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 309/XXXI/08 z dnia 17 września 2008 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna