Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2009 13:58 UCHWAŁA Nr 449/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny dokonanej przez Województwo Śląskie na rzecz Gminy Lubliniec nieruchomości...
27.05.2009 13:56 UCHWAŁA NR 448/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy....
27.05.2009 13:55 UCHWAŁA Nr 447/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
27.05.2009 13:53 UCHWAŁA Nr 446/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony pod uprawy rolne.
27.05.2009 13:47 Uchwała Nr 445/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego....
27.05.2009 13:38 Uchwała Nr 444/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia...
27.05.2009 13:33 UCHWAŁA Nr 443/ XL /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
27.05.2009 13:29 Uchwała Nr 442/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania w realizacji zadania własnego z zakresu ochrony....
30.04.2009 11:01 UCHWAŁA Nr 441/ XXXIX/09 RM w L-C z 28.04.2009 r . w sprawie zmiany uchwały Nr 254/XVI/08 RM w L-C z 27.06. 2008 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
30.04.2009 10:57 UCHWAŁA NR 440/ XXXIX/09 RM w L-c z dn.28.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 253/XVI/08 RM w L-C z dn. 27.06.2008 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
30.04.2009 10:46 UCHWAŁA Nr 439/ XXXIX/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 28 kwietnia 2009 r . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
30.04.2009 10:44 UCHWAŁA Nr 438/ XXXIX/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej
30.04.2009 10:39 UCHWAŁA Nr 437/ XXXIX/09 RM L-C z dnia 28.04.2009 r . w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w L-c
30.04.2009 10:36 UCHWAŁA Nr 436/ XXXIX/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 28 kwietnia 2009 r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury.
30.04.2009 10:34 Uchwała Nr 435/XXXIX /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie skargi Pana Roberta Jacka na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
30.04.2009 10:32 Uchwała nr 434/ XXXIX/09 RM w L-c z dnia 28.04.2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w L-c
30.04.2009 10:27 Uchwała Nr 433/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 221/XXIII/08 z dnia 26 marca 2008 r.
30.04.2009 10:25 Uchwała Nr 432/ XXXIX/09Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 344/XXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
30.04.2009 10:22 Uchwała Nr 431/ XXXIX/09Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 236/XXV/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
30.04.2009 10:21 Uchwała Nr 430/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
30.04.2009 10:16 Uchwała Nr 429/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/XXV/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.
30.04.2009 10:13 Uchwała Nr 428/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w L-c z dnia 28.04.2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w L-c z dnia 22.08.2007 r. w sprawie Regulaminu TargowiskMiejskich w L-c
30.04.2009 10:10 Uchwała Nr 427/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.04.2009 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 216/XVI/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca
30.04.2009 10:08 Uchwała Nr 426/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier w Lublińcu
30.04.2009 10:05 Uchwała nr 425/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec
30.04.2009 09:51 Uchwała nr 424/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec
30.04.2009 09:34 Uchwała nr 423/XXXIX/2009 RM w L-c z dnia 28.04.2009 r.w sprawie zmiany uchwały nr 410/XXXVIII/09 RM w L-c z dnia 31.03.2009r. w sprawie podziału miasta L-c na okręgi wyborcze i ustalenia liczby
30.04.2009 09:30 Uchwała nr 422/XXXIX/09 RM w L-c z dnia 28.04.2009 r.w sprawie zmiany uchwały nr 409/XXXVIII/09 RM w L-c z dnia 31.03.2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta L-c
30.04.2009 09:23 UCHWAŁA Nr 421/XXXIX /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
30.04.2009 09:20 Uchwała Nr 420/ XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
30.04.2009 09:16 U C H W A Ł A NR 419/XXXIX/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 ROKU w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium
03.04.2009 13:50 Uchwała nr 418/ XXXVIII/09 Rady Miejskiej wLublińcu z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego (...)
03.04.2009 13:48 Uchwała Nr 417 /XXXVIII /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.03.2009 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Krupski Młyn w sprawielikwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)
03.04.2009 13:42 Uchwała 416/ XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.03.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części Lublińca
03.04.2009 13:37 Uchwała Nr 415/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.03.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 394/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody (...)
03.04.2009 13:34 Uchwała nr 414/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 322/XXXII /08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.10.2008.r w sprawie ustalenia stawek opłaty (...)
03.04.2009 13:28 Uchwała nr 413/ XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego i Kochcickiej.
03.04.2009 13:24 chwała nr 412/ XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.03.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 317/XXXII/08 z dnia 29.10.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmiany planu (...)
03.04.2009 13:19 UCHWAŁA Nr 411/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dz. Wymyślac
03.04.2009 13:17 Uchwała nr 410/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
03.04.2009 13:13 Uchwała nr 409/ XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca.
03.04.2009 13:00 Uchwała nr 408/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
03.04.2009 12:57 Uchwała Nr 407/ XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r.
03.04.2009 12:53 UCHWAŁA Nr 406/XXXVIII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 MARCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 r.
26.02.2009 13:34 Uchwała NR 405/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
26.02.2009 12:52 Uchwała NR 404/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i ...
26.02.2009 12:44 Uchwała NR 403/XXXVII /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 80/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu....
26.02.2009 12:42 Uchwała NR 402/ XXXVII /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 79/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu....
26.02.2009 12:39 Uchwała NR 401/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
26.02.2009 12:38 Uchwała nr 400/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach

poprzednia 1 2 3 4 następna