Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2005r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za..

­

Zarządzenie Nr 53/2005

 

 Burmistrza Miasta Lublińca

 

z dnia 11 kwietnia 2005r.

zmieniające Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz § 1 i 4 uchwały Nr 247/XVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lublińca uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej wraz z przylegającym kompleksem obiektów sportowych zarządzam co następuje:

§ 1

§ 2 Zarządzenia, o którym mowa w tytule dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Lublińca może obniżyć   o 10 % kwotę opłaty za rezerwację lub wynajęcie basenu, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt. 8 oraz w § 1 ust.3.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. nie ulegają zmianie.

 

 

§ 3

Ogłasza się w załączniku jednolity tekst Zarządzenia Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 175/04 z dnia 15 sierpnia 2004 oraz niniejszym Zarządzeniem.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Załącznik  do Zarządzenia Nr 53/2005

Burmistrza Miasta Lublińca

    z dnia  11 kwietnia 2005r.

Zarządzenie Nr 68/2004

 

Burmistrza Miasta Lublińca

 

z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz § 1 i 4 uchwały Nr 247/XVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lublińca uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej wraz z przylegającym kompleksem obiektów sportowych zarządzam co następuje:

§ 1

 

§ 1 Zarządzenia, o którym mowa w tytule otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej:

     1) dzieci i młodzież szkolna – 2 zł/godz. brutto, tj. 1,87zł netto – 0,13zł VAT,

     2) studenci – 3 zł/godz. brutto, tj. 2,80zł netto – 0,20zł VAT,

     3) dorośli – 5 zł/godz. brutto, tj. 4,67zł netto – 0,33zł VAT,

     4) osoby niepełnosprawne – 2 zł/godz. brutto, tj. 1,87zł netto – 0,13zł VAT,

     5) karnet indywidualny – 50 zł/m-c brutto, tj. 46,73zł netto – 3,27zł VAT,

     6) karnet rodzinny (rodzice + dzieci) – 100 zł/m-c brutto, tj. 93,46zł – 6,54zł VAT,

7)  szkoły i placówki oświatowe (rezerwacja) – 85,60 zł/godz. brutto, tj. 80zł netto – 5,60zł VAT,

     8) zakłady pracy i instytucje (rezerwacja) – 107 zł/godz. brutto, tj. 100zł netto – 7zł VAT.

2. Ustala się opłatę:

     1) za wypożyczenie czepka kąpielowego – 1 zł brutto, tj. 0,93zł netto – 0,07zł VAT,

2) za korzystanie z natrysku przez osoby nie korzystające z pływalni – 3 zł brutto, tj. 2,80zł netto – 0,20zł VAT.

3.  Ustala się opłatę za wynajęcie basenu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie nauki pływania i rekreacji – 130 zł/godz. brutto, tj. 106,56zł netto – 23,44zł VAT.

§ 2

 

1. Zwalnia się od opłaty osoby niepełnosprawne, legitymujące się zaświadczeniem lekarskim (lekarza specjalisty), stwierdzającym wskazanie do odbywania zabiegów rehabilitacyjnych na basenie. Zwolnienie z opłat dotyczy także opiekuna osoby niepełnosprawnej.

2. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 jest zameldowanie osoby niepełnosprawnej na terenie Miasta Lublińca na pobyt stały.

3. Zwalnia się od opłat za zakłady i instytucje za dokonanie rezerwacji dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że rezerwacja dokonywana jest wyłącznie dla tych osób.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Lublińca może obniżyć kwotę opłaty za rezerwację lub wynajęcie basenu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 oraz w § 1 ust. 3.

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2005r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za..
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2005 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.03.2011 15:21 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)