Uchwała Nr 371/XXX/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

­

 Uchwała Nr 371/XXX/04

                                                    Rady Miejskiej w Lublińcu

                                                    z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedstawioną przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Taryfa o której mowa w § 1 obowiązuje przez 1 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005r..

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 371/XXX/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2005 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2011 09:45 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
04.01.2005 10:30 Dodano załącznik "Załącznik - Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków." (Tomasz Kucharski)