Mienie

­

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu 01.04.2003r pomiędzy Gminą Lubliniec reprezentowaną przez  Burmistrza mgr Józefa Kazika

 zwanym w dalszej treści umowy,, użyczajqcym"

a Szkołą Podstawową Nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa32

w imieniu którego działa:

Pani mgr Halina Pagwet – Dyrektor

 zwanym w dalszej treści umowy ,,biorącym"

§1

1/     Użyczajqcy użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu nieruchomość położonq w Lublińcu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dziatki:

     nr 381/33        o pow. 0,4167 ha               KW42577

oraz  część nieruchomości

     nr 382134       o pow. 0,9719 ha               KW 42 577

     nr 391/35        o pow. 0,6894 ha               KW42577

 z km 4 obręb Lubliniec o łącznej pow. 1,6627 ha, zabudowane budynkiem   szkoły.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar,  na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, przeznaczony jest pod oświatę  i  wychowanie. Zespół  szkół  ponadpodstawowych.

2/     Przedmiot użyczenia nie będzie obejmował części nieruchomości, która jest przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych użyczającego.

§2

Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§3

Biorący oświadcza, że jest w posiadaniu przedmiotu użyczenia określonego       w §1 niniejszej umowy.

§4

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Biorący zobowiązuje się  do zwrotu wziętej w użyczenie nieruchomości w stanie nie pogorszonym.

§5

Biorący w użyczenie oświadcza,  że przedmiot użyczenia będzie używał zgodnie z jego przeznaczeniem tj. na cele statutowe jednostki organizacyjnej- Szkoły Podstawowej nr 3 z siedzibą w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32.

§6

Biorący może powierzyć przedmiot umowy lub jego część osobie trzeciej w formie przewidzianej prawem za uprzednią zgodą użyczającego.

§7

Ewentualne naprawy, remonty w czasie trwania umowy przeprowadzi Biorący na własny koszt.

§8

Wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia poniesie Biorący.

§9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Mienie
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec
Informację opublikował:Halina Pagwet
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2003 20:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.07.2003 16:29 Edycja dokumentu (Halina Pagwet)
09.07.2003 16:21 Edycja dokumentu (Halina Pagwet)
09.07.2003 16:06 Edycja dokumentu (Halina Pagwet)
08.07.2003 20:25 Utworzenie dokumentu. (Halina Pagwet)