Uchwała Nr 325/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lub

­ 

                                                           Uchwała  Nr  325/XXIV/04

Rady Miejskiej w Lublińcu

                                                           z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń

                    w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zmianami), art. 18 ust.1 pkt5, art. 51 ust.2, ust.3, ust.4, art.97 ust.1, ust.5  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

                                                                       § 1

Ustala się:

-         „ Zasady odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu”-  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

-         „ Tabelę odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu” - stanowiącą załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 305/XXII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia tabeli odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 8.

                                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu  Nr 325/XXIV/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.

 

                    „ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU” 

1. Odpłatność za świadczenia ŚDS  ustala się w ośrodku wsparcia w oparciu o ustawowe

    kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej oraz Tabelę odpłatności dla osób   

    korzystających ze świadczeń ŚDS.

2. Psychiatryczna opieka zdrowotna jest bezpłatna.

    Pozostałe świadczenia – rehabilitacja społeczna, wyżywienie są odpłatne.

3. Świadczenia ŚDS przysługują nieodpłatnie:

-         w przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

-         w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

4. Do odpłatności za świadczenia ŚDS zobowiązane są osoby :

-         samotnie gospodarujące, których dochód netto przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

-         zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kwotę ustaloną na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Odpłatność określa się na podstawie stawek określonych w tabelach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej wniosek

    lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z

    ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

-   więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy, w tym co najmniej jedną

    przewlekle chorą

-   wysokie koszty leczenia w rodzinie

-   wysokie koszty dojazdu do ośrodka

-  zdarzenie losowe

6.  W/w odpłatność zatwierdza kierownik MOPS w Lublińcu określając jej wysokość w 

    decyzji administracyjnej przyznającej podopiecznym tę formę pomocy.

    Uzgodnienia pomiędzy kierowanym do ŚDS a pracownikiem socjalnym dotyczące

    świadczeń ŚDS, ich zakresu i wysokości odpłatności za 1 dzień świadczonych usług

    zawarte  są w wywiadzie środowiskowym.

7.      Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy ma obowiązek zgłosić planowaną nieobecność co wiąże się z odmówieniem posiłków.

      W w/w sytuacji opłata za odmówione posiłki nie zostanie pobrana, a rozliczenie

      dokonane będzie na koniec danego miesiąca. Nie zgłoszona nieobecność nie 

      upoważnia do ubiegania się o nie naliczanie kosztów wyżywienia.

8.      W przypadku braku zgłoszenia nieobecności uczestnika posiłki nie są zamawiane na kolejne dni i w pierwszym dniu po powrocie do ŚDS uczestnik nie otrzyma posiłku.

9.      Odpłatność za rehabilitację społeczną jest pobierana bez względu na nieobecność

      uczestnika, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach tj. :

a.       wczasy, turnus rehabilitacyjny,  choroba, nieobecność trwająca nieprzerwanie dwa tygodnie  ( 14 dni) w danym miesiącu - kwalifikuje do obniżenia kwoty odpłatności za rehabilitację w ŚDS o 50%. 

b.      w przypadku pobytu w szpitalu, trwającego miesiąc, lub dłużej - opłata za rehabilitację nie jest pobierana. 

10.  Warunkiem uzyskania wyżej określonego obniżenia odpłatności jest usprawiedliwienie okresu nieobecności.      

11.  Obniżenie należności za rehabilitację w ŚDS z w/w przyczyn następować będzie za 

      miesiąc, w którym zakończyła się nieobecność.

12.  Wpłaty należności za pomoc świadczoną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych     w Środowiskowym Domu Samopomocy dokonuje się : przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe MOPS

z dopiskiem :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Częstochowska ,42-700 Lubliniec 

tytułem : „ pobyt w ŚDS za miesiąc (…)”.

Wpłaty tej należy dokonać na konto bankowe  MOPS  do dnia 10 -go kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  w Lublińcu Nr 325/XXIV/04  z dnia 31 sierpnia 2004r.

TABELA ODPŁATNOŚCI  ZA KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ŚRODOWISKOWEGODOMU SAMOPOMOCY  W LUBLIŃCU

Dochód na osobę w %

Wysokość odpłatności dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności dla osoby w rodzinie

Do 100% do wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

-

Nieodpłatnie

Od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Nieodpłatnie

5%

100%-125%

5%

10%

125%-150%

10%

15%

150%-175%

15%

25%

175%-200%

20%

40%

200%-250%

30%

50%

250%-300%

50%

70%

300%-350%

80%

90%

Powyżej 350%

100%

100%

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 325/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lub
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2004 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2011 07:46 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)