Uchwała Nr 323/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasa

­

          Utrata mocy obowiązującej patrz uchwała :

UCHWAŁA NR 473/XLI/2013

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 26 listopada 2013 r

                                       

 

 

Uchwała Nr 323/XXIV/04

                                                Rady Miejskiej w Lublińcu

                                                 z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 17 ust 1 pkt11, art. 50 ust 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

-         „ Zasady  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady zwalniania od opłat i trybu ich pobierania” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

-         „ Tabelę odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze”- stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Lublińcu.

§ 3

Tracą moc następujące uchwały:

- uchwała Nr 398/XLVII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia

8 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania wraz ze zmianami,

- uchwała Nr 303/XXII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                                                             do uchwały RM Lublińca

                                                                                                                                             Nr 323/XXIV/04z dnia 31 sierpnia 2004r.

„ZASADY PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ ZASAD ZWALNIANIA OD OPŁAT I TRYBU ICH POBIERANIA”

1.W ramach pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczone są następujące usługi:

- usługi opiekuńcze,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2.Usługi, o których mowa w pkt 1 świadczone są przez opiekunów społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

3.Kierownik wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu usług w oparciu

o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową danej osoby.

4.Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna społecznego każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.

5. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług w zakresie ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego.

6.Usługi świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.

7.Kierownik w decyzji administracyjnej o przyznaniu tej formy pomocy określa wysokość odpłatności, bądź też świadczenie to przyznaje nieodpłatnie.

8.Całkowity koszt świadczenia za jedną godzinę usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z kalkulacji kosztów roboczogodziny ustalanej zarządzeniem Kierownika.

9.Kalkulacja kosztów roboczogodziny może ulec zmianie w razie znaczących zmian któregokolwiek ze składników kalkulacji, mających istotny wpływ na jej wysokość.

10.Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z tabelą stawek odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.Tabela określa także, w jakich przypadkach świadczone usługi są nieodpłatnie.

11. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom:

-         w przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

-         w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

12. Do odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby :

-         samotnie gospodarujące, których dochód netto przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

-         zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kwotę ustaloną na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Odpłatność określa się na podstawie stawek określonych w tabelach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

13. W uzasadnionych przypadkach kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności, o której mowa w pkt 12,

w części lub całości za wykonane usługi, co może mieć miejsce w szczególności w razie bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i wysokich kosztów leczenia.

14.Należność MOPS w Lublińcu z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Kierownik na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.

15. Zapłata należności za usługi następuje na wskazane w decyzji administracyjnej przyznającej tę formę pomocy konto bankowe MOPS w Lublińcu.

16. Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać wpłacona  na konto bankowe

 MOPS w Lublińcu do dnia 15 kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

Załącznik nr 2

                                                                                                                                             do uchwały RM Lublińca

                                                                                                                                             Nr 323/XXIV/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.

TABELA  ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY SAMOTNEJ

WYSOKOŚC ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY W RODZINIE

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

( art. 8.pkt 1ust. 2 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593

z późniejszymi zmianami

-

nieodpłatnie

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

( art. 8. pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593

z późniejszymi zmianami

nieodpłatnie

5%

powyżej 100 % - 125 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

5 %

10 %

powyżej 125 % - 150 %

j/w

10 %

15 %

powyżej 150 % - 175 %

j/w

15 %

25 %

powyżej 175 % - 200 %

j/w

20 %

40 %

powyżej 200 % - 250 %

j/w

30 %

50 %

powyżej 250 % - 300 %

j/w

50 %

70 %

powyżej 300 % - 350 %

j/w

80 %

90 %

powyżej 350 %

j/w

100 %

100 %

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 323/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasa
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2004 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2013 12:44 Edycja dokumentu (Aldona Goniwiecha)
26.01.2011 07:45 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)