Zarządzenie nr 287/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 202/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 września 2009r. w sprawie umorzenia ...

­

Zarządzenie  Nr 287/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 09 grudnia 2010r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr  202/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z

z dnia  16 września  2009 r. w  sprawie umorzenia części zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Klonowej 46/22 w Lublińcu

    Na podstawie § 4 ust.5  zd.2  i  § 7  ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) Burmistrz  Miasta  Lublińcu  zarządza  :

§ 1

Uchylić zarządzenie  Nr 202/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie  umorzenia części zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego położonego  przy  ul. Klonowej 46/22 w Lublińcu

§ 2

Uchylenie Zarządzenia, o którym mowa w § 1  następuje w związku z tym, iż  dłużnik nie wywiązał się z postanowień Zarządzenia nr 202/2009. Umarzając 80% należności Burmistrz Miasta  określił, zgodnie z § 4 ust.5 zd.1 uchwały powołanej w podstawie prawnej, termin zapłaty pozostałej części należności do dnia 31.08.2010 r. Z dokonanych ustaleń wynika, że w powyższym terminie dłużnik nie dokonał wpłaty, w związku z czym stosownie do postanowień  uchwały Nr 568/LXII/06, zarządzenie o umorzeniu części należności podlega uchyleniu.  

§ 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 287/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 202/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 września 2009r. w sprawie umorzenia ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2010 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.12.2010 10:27 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)