Zarządzenie 276 /10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 293/09 z dnia 31 grudnia 2009r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ewidencji i ...

­

Z A R Z Ą D Z E N I E  276  /10

Burmistrza  Miasta Lublińca

z dnia  29 listopada 2010 r

          zmieniające zarządzenie Nr 293/09 z dnia 31 grudnia 2009r Burmistrza Miasta Lublińca     w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne Gminy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 §2 Zarządzenia Nr 293/09 Burmistrza Miasta Lublińca  z dnia 31 grudnia 2009r otrzymuje   brzmienie :

„ 1.   Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia     wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

   2.   Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele   strukturalne.

   3.  Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz  kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz ,,Instrukcją sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych’’ i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).

  4. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych  według podanego wzoru:

WYDATEK STRUKTURALNY

KOD..............................

Kwota: ...........................

 

  5.  Na   dokumentach  nie  zaliczonych do  wydatków strukturalnych należy umieścić          w   miejscu  kodu ,,0’’.

  6.   Referat Księgowości Budżetowej  Urzędu Miejskiego dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 12 marca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).”

§ 2.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie 276 /10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 293/09 z dnia 31 grudnia 2009r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ewidencji i ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2010 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.02.2011 12:16 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
14.02.2011 12:10 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)