UCHWAŁA NR 677/LI/2010 RM L-C z dnia 30.03.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 RM L-c z dnia 24.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (...).

­ 

UCHWAŁA NR 677/LI/2010

RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 marca 2010 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawieustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscachsprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2010.


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn. zm.); art.15 i art.19 pkt1 lit.a), pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844, z późn. zm.)1) uchwala, co następuje:


§ 1. W § 3 uchwały, o której mowa w tytule, wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w zdaniu początkowym, wyrazy „z zastrzeżeniem ust.2” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust.2 i 3”


2) dodaje się ust.3 w brzmieniu: „3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w trakcie odbywających się na

terenie miasta imprez artystyczno - rozrywkowych i sportowych:

1. za sprzedaż towarów i usług, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,50zł

2. za sprzedaż obnośną z ręki i z kosza - 5,00zł

3. za sprzedaż z wózka – 20,00zł

Powyższe stawki stosuje się także na targowisku miejskim w trakcie odbywających się tam imprez, wymienionych w niniejszym ustępie."


§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Piotr Półtorak


1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanegotowarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 677/LI/2010 RM L-C z dnia 30.03.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 RM L-c z dnia 24.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (...).
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2010 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2010 22:39 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
16.04.2010 12:48 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
01.04.2010 12:53 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)