Uchwała Nr 536/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 RM w L-c z dnia 22.08.2007 r.w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu

­

UCHWAŁA NR 536/XLVII/09

RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zm.)

Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Targowiska Miejskiego w Lublińcu stanowiącym załącznik nr 1 do

uchwały uchyla się w § 1 ustęp 2 Regulaminu, a ustęp 1 § 1 otrzymuje nastepujące brzmienie:

"Targowisko miejskie przy ul. Piłsudskiego czynne jest we wtorki i piątki każdego tygodnia od

godz. 6.00 – 13.00."

 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22

sierpnia 2007 r. nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 536/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 RM w L-c z dnia 22.08.2007 r.w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2010 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2011 12:04 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
07.01.2011 07:57 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
07.01.2011 07:45 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
04.01.2010 08:46 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)