Uchwała NR 501/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r.w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach (...)

­ 

Uchwała NR 501/XLV/09

Rady Miasta Lubliniec

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2010 rok


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.5, art. 6 ust.13, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne ) (Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. ( M.P. z 2009r. Nr 52, poz. 742 ) u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Określa się wysokość roczną podatku od nieruchomości w następujących stawkach:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni - 0,62 zł

2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,22 zł

3) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe - 0,28 zł

4) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni - 3,60 zł

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,51 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 18,50 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,60 zł

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,75 zł

5)

a) od pozostałych budynków, w tym: garaży, a także budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej -5,10 zł

b) od budynków gospodarczych (bez powierzchni garażowej) – od 1m² powierzchni użytkowej - 3,70 zł

c) od budynków letniskowych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,00 zł

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Lubliniec. Zwolnienie to dotyczy także w/w nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne innym podmiotom.

2. W przypadku, gdy posiadaczem zależnym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą może on – w ramach pomocy de minimis - skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 pkt. 1 , jeżeli wartość pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy w ciągu roku budżetowego, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających, nie przekracza równowartości kwoty 200 tys.euro ( w transporcie - 100 tys. euro ).


§ 3

Określa się:

1. wzór informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 325/XXXII/08 z dnia 29 października 2008 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na 2009r.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


zmiana uchwała: 678/LI/2010 z dnia 30 marca 2010 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała NR 501/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r.w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2009 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2011 11:47 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
04.10.2010 07:56 zmiana uchwały (Andżelika Luba)
30.11.2009 14:49 Edycja dokumentu (Mariusz Maciów)
29.10.2009 13:09 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
29.10.2009 13:09 Dodano załącznik "z2 501.doc" (Andżelika Luba)
29.10.2009 13:09 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)