Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dni 01.06.2009 r. , 09.06.2009 r. , 01.07.2009 r. i 28.07.2009 r.

­

Protokół

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

z dni: 01.06.2009 r. , 09.06.2009 r. ,

 01.07.2009 r.  i 28.07.2009 r.

Listy obecności w załączeniu.

 

01.06.2009 r.

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Zatwierdzenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Analiza dokumentów dotyczących:

a) realizacji zadania: "Adaptacji pomieszczeń w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu";realizacji zadania: "Adaptacji pomieszczeń w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu";

b)  awarii instalacji w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu, która miała miejsce w dniach 23 i 24 listopada 2008 r. (dalszy ciąg analizy dokumentów);

c)  przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w 2008 r. (dalszy ciąg analizy  dokumentów).  

5.   Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Maria Dmitriew. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został  zatwierdzony :

"za" 6 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty przy :

"za" 6 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

ad.4 Przewodnicząca Maria Dmitriew  - rozpoczęła część merytoryczną posiedzenia od

przedstawienia zebranym członkom komisji odpowiedzi Pana Burmistrza Edwarda Mianiury, na złożone w dniu 21 maja 2009 r. wnioski Komisji Rewizyjnej.

Po krótkiej naradzie Pani Przewodnicząca podjęła decyzję o zaproszeniu na posiedzenie Pana Burmistrza, w celu ustnego  ustosunkowania  się członków komisji rewizyjnej do pisma nr ZP.0114/00016/09 z dnia 25 maja 2009 r. /data wpływu do biura rady    01.06.2009 r./.

12.15 – posiedzenie komisji opuszcza radny Jerzy Orszulak

12.20- na posiedzenie przychodzi Burmistrz Edward Maniura.

Przewodnicząca Maria Dmitriew  -  podziękowała Burmistrzowi za przybycie na posiedzenie komisji i stwierdziła, że komisja dwukrotnie przeglądała dokumentację i na protokołach brakowało dat, kontynuując wskazała, że komisja dogłębnie badała zebrane akta i stwierdziła, między innymi, że faktycznie została zakupiona wieża za kwotę około 1200 zł (a dokładnie za kwotę 1190,05zł), stanowiąca nagrodę dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i niestety brak jest dokumentu potwierdzającego odbiór tej nagrody.

w tym miejscu o głos poprosiła radna Iwona Janic

Radna Iwona Janic – wskazała, że uwagi komisji mają na celu pomóc pracownikom urzędu w ich pracy i taki był cel wniosków komisji rewizyjnej.

Radny Alfred Prządło -  uzupełniając wypowiedź swojej przedmówczyni powiedział,        że komisja jedynie wskazuje pracownikom pewne braki.

Burmistrz Edward Maniura- stwierdził, że specyfika pracy z organizacjami pozarządowymi jest bardzo trudna, jednakże ten młody zespół ludzi wykonuje bardzo dobrą prace o czym świadczy skala dotacji jaką  uzyskują dla miasta Lublińca                  np. z województwa śląskiego aż 5 wniosków zostało zaakceptowanych pozytywnie. Natomiast jeżeli okaże się, że organizacja, która otrzymała dotację nie wywiązała się         z zadania na które to przekazano środki finansowe, wówczas jest ona zobowiązana do jej zwrócenia  i nie ma tu żadnych ustępstw przykładem może być Stowarzyszenie Młodzi Niezależni.

Przewodnicząca Maria Dmitriew- podziękowała burmistrzowi na przyjście na posiedzenie komisji i zwróciła się do zebranych  radnych o to, by każdy zajął się analizą przydzielonej przez przewodniczącą dokumentacji z realizacji zadań przez organizację pozarządowe, na które organizacje otrzymały środki finansowe z budżetu miasta.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - o godz. 13.30 zarządziła przerwę w obradach komisji do dnia 09.06.2009 r. do godz. 14.00

09.06.2009r.

Przewodnicząca Maria Dmitriew – 09 czerwca br. o godz. 14.00 wznowiła obrady komisji. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

Następnie zwróciła się do członków komisji, by każdy zajął się analizą, przydzielonej przez przewodniczącą, dokumentacji.

Posiedzenie komisji zakończyło się sformułowaniem wniosków pokontrolnych, które przekazano burmistrzowi.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - o godz. 15.30 zarządziła przerwę w obradach komisji   i poinformowała zebranych, że o następnym terminie prac komisji rewizyjnej zostaną poinformowani listowanie.

01.07.2009r.

Przewodnicząca Maria Dmitriew – 01 lipca br. o godz. 13.00 wznowiła obrady komisji. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, a następnie dokonała podziału zebranych członków komisji na 2 grupy:

-grupa pierwsza w składzie: Iwona Janic, Jerzy Orszulak, Danuta Lampka analizowała dokumentację dotyczącą przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w 2008 r.;

- grupa druga w składzie: Alfred Prządło, Leszek Ligowski, Maria Dmitriew, Jan Springwald analizowała dokumentację dotyczącą realizacji zadania: "Adaptacji pomieszczeń w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu".

Przewodnicząca Maria Dmitriew – stwierdziła, że zadanie  "Adaptacji pomieszczeń        w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu" zostało wprowadzone uchwałą nr 124/XIII/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. Od początku 2007roku na zadanie do końca 2007 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4500,00zł dotyczy to dokumentacji projektowej. Komisja Rewizyjna skontrolowała dostarczone przez pracowników Urzędu dokumenty finansowe oraz umowy dotyczące wydatków poniesionych w 2008 r., które dotyczyły przedmiotowego zadania. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w 2008 r. wydatki dotyczące wykonania projektu wyniosły 66786,00 zł. Natomiast wydatki związane z robotami budowlanymi stanowiły kwotę  871658,17 zł , w tym koszt nadzoru wyniósł 6100 zł. W 2009 r. do dnia 30.04 br. w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 59232,08 zł. 

Komisja zwróciła uwagę, że w dniu 3 sierpnia 2007 r. została podpisana umowa pomiędzy Piotrem i Sabiną Ullmann a Gminą Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Edwarda Maniurę dotycząca najmu pomieszczeń w  budynku przy ul.Edyty Stein na potrzeby zorganizowania Muzeum PRO MEMIORIA Edyty Stein. W przedmiotowej umowie Gmina Lubliniec zobowiązała się między innymi do wykonania schodów i pokrycia ich granitem strzegomskim szarym oraz wykonania tynków ozdobnych na ścianach. Umowa zgodnie z treścią § 3 ust. 1 została zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2007 r. a zatem przed włączeniem zadania do budżetu miasta  Lublińca.

Radny Jerzy Orszulak – wskazał, że grupa analizująca dokumentację dotyczącą przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym stwierdziła następujące nieprawidłowości:

A.) Lublinieckie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - Markot  – zadanie z zakresu pomocy społecznej „Działanie socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych zagrożonych bezdomnością  i z uzależnieniem alkoholowym.

Z § 4 ust. 4 umowy NR ZE.812090/16/1/08 zawartej w dniu 17 czerwca 2008 r. wynika,       że Lublinieckie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - Markot było zobowiązane do dostarczenia następującej dokumentacji:

-         umowy o usługi medyczne na kwotę 1.620 zł;

-         umowę z terapeutą na kwotę 900 zł

-         imienną listę uczestników ( adresatami zadania było wąskie grono osób ).

Niezrozumiałe jest dlaczego pomimo niskiej oceny projektu, został on zaakceptowany         i przekazano środki finansowe na jego realizację.

B.) Stowarzyszenie „Purpurowe Serce”  -  zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Organizacja przedsięwzięć o tematyce edukacyjnej i kulturalnej integrujących środowiska osób niepełnosprawnych – II konkurs piosenki biesiadnej ŚPIEWAĆ CAŁĄ DUSZĄ”.

Z § 9 ust. 4 umowy NR ZE.812090-7/1/2008 zawartej w dniu 12 marca 2008 r. wynika,  że do dokumentacji powinna zostać dołączona także imienna lista uczestników, czego nie uczyniono.    

Przewodnicząca Maria Dmitriew - o godz. 15.30 zarządziła przerwę w obradach komisji    do 28 lipca 2009 r . do godz. 9.00

28.07.2009r.

Przewodnicząca Maria Dmitriew – 28 lipca br. o godz. 9.00 wznowiła obrady komisji. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

W toku sprawozdania okoliczności zalania budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu komisja po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, taką jak ewidencja pracy kotłowni prowadzona przez palacza oraz protokołami i notatkami sporządzonymi w związku z ubieganiem się o wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, a także książką budynku, kosztami zużywanej wody, stwierdza że zalanie nastąpiło najprawdopodobniej na skutek awarii w urządzeniu zbiorczym zabudowanym na poddaszu budynku. Ilość wody zużytej w okresie wystąpienia awarii w porównaniu z ilością wody w okresie analogicznym nie wskazuje na to aby woda w trakcie awarii była uzupełniana do instalacji centralnego ogrzewania. Według oświadczenia ustnego złożonego przez P sekretarza Jana Grajcara, woda która spowodowała zalanie budynku Urzędu pochodziła wyłącznie ze zładu. 

W trakcie posiedzenia komisja zapoznała się z zestawieniem środków pozyskanych z zewnątrz . tj. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu, Programu „Europa dla Obywateli”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego nadłączna kwotę 12.981.419,69 zł.

Na tym protokół zakończono.

 

Andżelika Luba                                                                                               Maria Dmitriew

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dni 01.06.2009 r. , 09.06.2009 r. , 01.07.2009 r. i 28.07.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.08.2009 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 09:35 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
05.08.2009 12:39 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)