Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 28 kwietnia 2008r.

­

                                                         Protokół Nr 16/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 28 kwietnia 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Rozpoznanie sprawy likwidacji przejścia pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej.

5.      Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu, wspólnie z Komisją Rozwoju i Ochrony Środowiska (wyjazd).

6.      Weryfikacja miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca, wspólnie z Komisją  Rozwoju i Ochrony Środowiska (wyjazd).

7.      Ocena targowiska miejskiego,  wspólnie z Komisją Rozwoju i Ochrony Środowiska (wyjazd).

8.      Ocena basenu kąpielowego w parku miejskim, wspólnie z Komisją Rozwoju i Ochrony Środowiska (wyjazd).

         9.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Przewodniczący Komisji,  w związku z przedłożeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrz, koniecznym jest dokonanie zamian w porządku obrad przez wprowadzenie projektu uchwały w pkt. 5. Komisja jednogłośnie dokonała zmiany porządku obrad.   

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji, na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy ponownie omawiali sprawę likwidacji przejścia pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej. W związku z czym gościmy na posiedzeniu komisji członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej „Strzecha” oraz przedstawicieli bloku nr 1. Sprawa likwidacji przejścia dla pieszych wraca na naszą komisję po raz kolejny skutkiem pisma zarządu spółdzielni. Przedmiotowe pismo w swojej treści było dosyć ostre z uwagami i zarzutami kierowanymi pod adresem komisji. W związku z powyższym należy podnieść, że obrady komisji są jawne i dostępne dla ogółu społeczeństwa. Państwo jako zarząd nie przybyli na posiedzenia dot. przejścia,    oraz nie zgłaszali chęci brani w nich udziału. Ponadto należy podkreślić że komisja ma charakter opiniodawczy a nie jest ciałem decyzyjnym. My nie podejmujemy decyzji o zamknięciu przejścia, tylko możemy takowe proponować bądź opiniować. Decyzję w materii majątku gminy podejmuje Burmistrz. Komisja w niniejszej sprawie otrzymała szereg pism i próśb, w szczególności ankietę która wskazuje na przewagę osób chcących zamknięcia przejścia.

Prezes „Strzechy” pan Kołodziej,  tak sprawa jest trudna i zawiła, w której jawi się konflikt interesów zainteresowanych. Spółdzielnia sporządziła ankietę na swoje potrzeby z której jednoznacznie wynika, że większość osób osiedla nie chce zamknięcia przejścia. Ankieta sporządzona przez przedstawicieli bloku nr 1 była tendencyjna zawiera imiona i nazwiska członków rodziny.   Ponadto sprawa likwidacji  przejścia była na zebraniu wspólnoty, na którym została negatywnie oceniona. Przejście w tym miejscu jest naszym zdaniem potrzebne i stanowi naturalny ciąg komunikacyjny. Jednym mieszkańcom przejście będzie odpowiadało, drugim nie. Tak już jest. Nie dogodzi się wszystkim. To przejście było tam od zawsze, a przynajmniej przez okres ostatnich 60 lat. Panowie którzy są inicjatorami  pomysłu likwidacji przejścia, już raz zmusili zarząd do postawienia barierki na wjeździe do osiedla, którą zniszczył nieopatrznie wjeżdżający tam samochód. Jeżeli dojdzie do przetargu na teren przejścia to najprawdopodobniej teren zakupi pan Jamroziński, który ma tam swoje pawilony. Zarząd nie jest za likwidacją przejścia można wprowadzić działania doraźne np. monitoring terenu przejścia, co pozwoli uniknąć w przyszłości naruszania porządku oraz ciszy i spokoju mieszkańców.

Radny Ryszard Kozok, ta informacja o ankiecie spółdzielni oraz zebraniu wspólnoty to jest rzecz istotna i może nam dać nowe światło na obraz spraw.

Wejner Tadeusz przedstawiciel bloku nr 1, zarząd spółdzielni nic nie robi w celu ograniczenia negatywnych skutków przejścia dla mieszkańców osiedla. Brak zachowani ciszy nocnej i spokoju oraz działania wandali są nagminne. Nie chcieli by państwo aby ktoś systematycznie dewastował państwu samochody. Miał być monitoring wzmożone patrole, a nie ma nic pomimo obietnic zarządu. Jeżeli tak dalej będzie to trzeba  założyć swoją wspólnotę i wyprowadzić zainteresowanych mieszkańców.

Radny Zygmunt Anczok, co z tymi 45 osobami ankiety bloku nr 1?

Pan Wejner, tak to prawda. Podpisywały się rodzina, ale i tak jest zasadnicza większość za likwidacją.

Pan Nyk, jestem osobą schorowaną i nie młodą. W porze nocnej chce mieć możliwość spokojnego snu. A tutaj ustawicznie pod moim oknem ruch przechodniów, wrzaski i krzyki, często pijanej młodzieży, która wraca z imprezy czy dyskoteki. Tak być nie może. Trzeba żyć jak człowiek.

Radny Zygmunt Anczok, nasza komisja tylko opiniuje sprawy, nie podejmujemy decyzji. Tak też jest w niniejszej sprawie. Jeżeli są inne ankiety to faktycznie jest to coś nowego w sprawie.

Zastępca prezesa spółdzielni „Strzecha” nasz zarząd ma trudna role, trzeba dogodzi wszystkim, jest to trudne zadanie. Może warto się zastanowić nad kompromisem w sprawie. Może nie likwidować przejścia, a założyć monitoring i zamknąć w porze nocnej bramą. To rozwiązanie mogło by polepszyć bezpieczeństwo i spokój mieszkańców.

Pan Daniel Delekta Naczelnik Wydziału Nieruchomości UM,  przeprowadzono wydzielenie gruntu pod przejściem. Wydzielenie było zrealizowane przy okazji innych podziałów. W chwili obecnej nie ma decyzji o przeznaczeniu gruntu pod przejściem do procedury przetargowej zbycia. 

Przewodniczący Komisji, sprawa jest trudna i problematyczna. Z powyższego wynika że między zarządem a mieszkańcami jest rozbieżność zdań. Tak jak powiedziałem komisja tylko opiniuje i proponuje a nie podejmuje ostatecznej decyzji. Obecnie sprawa jest u Burmistrza, który jest właściwym organem do podjęcia decyzji w sprawie sprzedaży gruntu pod przejściem. Proszę zarząd o dostarczenie przeprowadzonej ankiety.         

Ad . 5 Opinia w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji, otrzymaliśmy dzisiaj materiały dot. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca absolutorium z wykonanie budżetu miasta za 2007r. Czy zebrani mają do materiałów uwagi lub pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. „Za” udzieleniem absolutorium głosowało 3 radnych. Opinia pozytywna została podjęta jednomyślnie.

Ad 6.

Przewodniczący Komisji, na dzisiejszym posiedzeniu mamy przewidzianą  komisję wyjazdową wspólnie z Komisją Rozwoju i Ochrony Środowiska. Witam pan przewodniczącego komisji Wieńczysława Surmę oraz jej członków. W ramach wyjazdu mamy następujące punkty:   Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu, Weryfikacja miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca,  Ocena targowiska miejskiego oraz Ocena basenu kąpielowego w parku miejskim. Proponuję aby dwa pierwsze punkty zostały przesunięte na kolejne posiedzenia komisji, gdyż mamy zbyt mało czasu na dokonanie objazdu wszystkich zadań ujętych w porządku obrad, przy założeniu że komisja ochrony środowiska ma jeszcze w swoim porządku rozpoznanie skargi. Proponuję przegłosować przeniesieni Oceny stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu i Weryfikacji miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca na kolejną wspólną komisję. Przeniesienia dokonano jednogłośnie przy udziale członków obu komisji.

Przewodniczący Komisji,  pod dokonanych zmianach udajemy się na basen miejski w parku a następnie na targowisko. W czynnościach wyjazdowych będzie na towarzyszyć pani Urszula Jończyk kompetentny pracownik UM  oraz pan Marek Brzezina dyrektor ZGKLiC. Na początku udajemy się na basen.

Przewodniczący Komisji, basen jest w opłakanym stanie, nadaje się do generalnego remontu co widać gołym okiem. W związku z czym komisja wnioskuje o:

- uprzątnięcie terenu basenu,

- przygotowanie basenu do sezonu letniego,

- naprawę dziur w  dnie basenu, które zagrażają bezpieczeństwu kąpiących,

- przygotowanie kompleksowego projektu modernizacji basenu,

- rozważenie możliwości wyprowadzenia mieszkańców z budynku na basenie,      z możliwością  przeznaczenia budynku na cele zaplecza turystycznego,

- rozeznanie możliwości pozyskania zewnętrznych środków na modernizację obiektu basenu,

- naprawę ławek na basenie,

- podwyższenie środków na utrzymanie basenu,  

 

Przewodniczący Komisji, komisje dokonały oględzin terenu basenu, teraz udajemy się na targowisko miejskie.

 Ad. 7

Przewodniczący Komisji, 

                        

         

Adam Pokrzywiec, jak państwo wiecie umowa na odśnieżanie naszego miasta w tym roku się kończy. Firma Larix, która w ramach tej umowy odśnieżała miasta miała rozliczenie ryczałtowe.

Przewodniczący Komisji, firma Larix zrobiła dobry interes przy założeniu rozliczenia ryczałtowego. Są różne zimy , a ryczałt powoduje to że gmina musi płacić bez względu na wykonaną pracę.

Adam Pokrzywiec, można by przyjąć takie twierdzenie, ale Larix w okresie 3 lat miał różne zimy.

Przewodniczący Komisji, ile wynosił ryczał?

Adam Pokrzywiec,  około 320 tysięcy złotych na rok, co w sumie daje kwotę około 1 miliona złotych na okres trzech lat.    

Przewodniczący Komisji, czy nasze miasta ma dyżury w ciągu akcji zima?

Adam Pokrzywiec, nie mamy dyżurów 24 godzinnych, gdyż jest to trudne do wykonania dla pracowników urzędu w ramach stosunku prac.  

Przewodniczący Komisji, jak  wygląda akcja zima w innych sąsiednich gminach?

Adam Pokrzywiec, co do rozliczania są przyjęte rozliczenia ryczałtowe lub kosztorysowe w zależności od potrzeb. Można też objąć gminę różnymi strefami odśnieżania tak jak to jest w Woźnikach, gdzie są 3 strefy intensywności odśnieżania.

Radny Jerzy Orszulak, z tego wynika, że trzeba dobrze opisać przedmiot zamówienia w ramach SIWZ oraz skonstruować dobrą umowę. Burmistrz na jednej sesji mówił, że zastanowi się nad podziałem miasta na dwie strefy, każdą ze stref obsługiwała by inna firma po wygranym przetargu. To jest dobry pomysł.

Adam Pokrzywiec,  nie wiem jak będzie to wyglądało w praktyce, ale trzeba będzie wtedy przyjąć, że będziemy musieli koordynować działania dwóch firm oraz wyznaczać pod tym względem dyżury pracowników, tym bardziej że obsada kadrowa wydziału nie jest w stanie obsłużyć dyżurów 24 godzinnych.

Radny Zygmunt Anczok, a co z ZGKLiC? Przecież mogliby prowadzić akcję zima.

Adam Pokrzywiec,  takie próby były już podejmowane aby ZGKLiC prowadziła akcję zima, ale się nie powiodły.

Radny Zygmunt Anczok, przecież może być zawarta umowa zlecenie na dyżury 24 godzinna w ramach akcji zima.

Adam Pokrzywiec, jest to trudne do wykonania przy przyjęciu że będzie to osoba z zewnątrz. To musiałby być pracownik.

Radny Jerzy Orszulak, można w tej materii zastanowić się nad systemem GPS, który by monitorował pracę firmy odśnieżającej.

Adam Pokrzywiec, to wszystko są duże koszty, a my mamy ograniczone środki finansowe na to zadanie .

Radny Zygmunt Anczok, przecież spółka ASA może odśnieżać nasza miasto.

Adam Pokrzywiec, w tej materii obligatoryjny jest przetarg, w którym ASA musi startować i go wygrać aby odśnieżać miasto.

Radny Zygmunt Anczok, z tego wynika że miasto musi dobrze zbadać potrzeby oraz określić  warunki, w szczególności co to techniki odśnieżania w ramach procedury przetargowej.

Adam Pokrzywiec, będziemy ogłaszali przetarg na akcję zima w ramach którego szczegółowo warunki i potrzeby miasta będą określone.

Przewodniczący Komisji, w mieście są różne kategorie ulic, czy nie można ich objąć jednym przetargiem?

Adam Pokrzywiec, jest to nie wykonalne. Na terenie miasta mamy 4 zarządców i zarazem 4 budżety, każdy jest zobligowany do ogłoszenia przetargu na akcję zima.

Przewodniczący Komisji, małe miasto i takie problemy.

Adam Pokrzywiec, problemy wynikają z układu dróg w mieście, można w przyszłości się zastanowić nad zmianami w układzie. A tak na marginesie miasta od paru lat wydaje podobne środki na akację zima, a ceny i koszty znacznie poszły do góry. Ogłosimy przetarg i zobaczymy czy środki którymi dysponujemy wystarczą nam na akcję zima w mieście. Może się okazać, że żadna firma nie będzie chciał świadczyć odśnieżania za pieniądze które oferujemy.

Radny Zygmunt Anczok, jeżeli mamy wydawać takie duże pieniądze to musimy mieć nad tym stałą kontrolę.

Adam Pokrzywiec, dlatego można się zastanowić nad stałym monitoringiem np. przez GPS, ale czy nam na to wystarczy pieniędzy?

Radny Jerzy Orszulak, czy do SIWZ daje się szczegółowy wykaz ulic miasta oraz kategorie odśnieżania.    

Adam Pokrzywiec, tak SIWZ jest dołączany taki wykaz ulic.

Radny Jerzy Orszulak, składa wniosek aby Komisja otrzymała taki szczegółowy wykaz ulic oraz kategorie ich odśnieżania w ramach procedury przetargowej na akcję zima w 2008r. oraz przedstawienie Komisji projektu SIWZ na etapie  tej procedury. Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji, w związku z wnioskiem proponuję aby Komisja  na swoich majowych obradach zajęła się ponownie akcją zima. Dziękuje panu za udział w obradach komisji.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji, na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy ponadto omawiali funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w mieście Lublińcu. Witam pana Kazimierza Brandysa kompetentnego pracownika ZGKLiC w tym temacie i oddaje głos.

Kazimierz Grandys, faktycznie przytulisko można nazwać azylem. Stan przytuliska jest krytyczny, obiekt wymaga natychmiastowego remontu. Zwierzęta są przetrzymywane w złych warunkach w 6 boksach, a  obecnie mamy 12 psów. Kojce się rozpadają. Od 1996r nic się z przytuliskiem nie robi.

Radny Zygmunt Anczok, co z projektem budowy nowego schroniska lub modernizacji przytuliska?

Kazimierz Grandys, projekt budowy nowego schroniska to kwota około 1 miliona złotych co jest nie osiągalne dla budżetu miasta, modernizacja jest tańsza ale nie spełni wymogów sanitarnych.

Radny Zygmunt Anczok, czy modernizacja coś zmieni?

Kazimierz Grandys, oczywiście że zmieni, będą zbudowane nowe kojce oraz warunki bytowe zwierząt się polepszą. Faktycznie trzeba myśleć o takiej modernizacji, która pozwoli na etapową budowę schronisk dla zwierząt z prawdziwego zdarzenia. I tak np. trzeba pomyśleć o izbie chorych zwierząt, która jest konieczna przy każdym takim obiekcie. Wszystko się rozbija o środki finansowe których nie ma w budżecie nawet na modernizację a co dopiero na budowę nowego schroniska.

Przewodniczący Komisji, można pomyśleć o budowie schroniska przy udziale ościennych gmin przecież mają one podobne problemy z bezdomnymi zwierzętami. Z tego co wiem to niektóre gminy podrzucają bezdomne zwierzęta nam.  

Kazimierz Grandys, tak ma pan rację, ale trudno jest złapać kogoś na gorącym uczynku. Jak otrzymujemy zgłoszenie to jest już po fakcie i musimy takie zwierze dostarczyć do naszego przytuliska, bo znajduje się na naszym terenie.

Radny Zygmunt Anczok, wszystko się znowu rozbija o pieniądze.

Przewodniczący Komisji, z tego co wiem to na takie inwestycję można pozyskać środki zewnętrzne np. unijne. Warto się tym zainteresować.

Kazimierz Grandys, tak jest to jakaś droga.

Przewodniczący Komisji, proponuję aby ponownie wystosować wniosek o zapewnienie w budżecie 30 tysięcy złotych na modernizację przytuliska oraz rozpoznanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Wniosek został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

Ad 6.    

Przewodniczący Komisji, składam wniosek w przedmiocie fotoradaru, w związku z tym że pojawiła się propozycja zakupu, ale do chwili obecnej nie został zakupiony, ponadto zapada się ulica Moniuszki i Wyspiańskiego co wymaga sprawdzenia.

Radny Zygmunt Anczok, składam wniosek o sprawdzenie dróg w technologii recyklingu w mieście, gdyż są w złym stanie i wymagają przeglądu oraz napraw.

Przewodniczący Komisji, w rejonie ulicy Szramka za przejazdem kolejowym są drogi nie utwardzone do pół, wnioskuję o utwardzenie tych dróg np. w technologii recyklingu, podobnie w rejonie boiska na Stablowie gdzie też takie drogi do pół występują,

Przewodniczący Komisji, na posiedzeniu komisji witamy pana Komendanta Straży Miejskiej, proszę o informację na temat radaru który miał zostać zakupiony

Komendant Straży,  była propozycja zakupu fotoradaru, ale to nie jest prosta sprawa, potrzebna są środki na ten cel, których w budżecie miasta nie ma. Prócz tego sama procedura zakupu i certyfikacji fotoradaru jest skomplikowana. Na chwilę obecną  odstąpiono od pomysłu zakupu fotoradaru.

Przewodniczący Komisji, czy mają Państwo w tej materii jeszcze jakieś sprawy które wymagają omówienia.  Jeżeli nie to był to ostatni punkt posiedzenia. Dziękuję za przybycie.    

   

            

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 28 kwietnia 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2009 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 12:20 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
11.02.2009 11:49 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)