Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 21 listopada 2007r.

­

                                              

Protokół Nr 11/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 21 listopada 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych na Koncercie Przedświątecznym organizowanym w dniu 16.12.2007r. na rynku w Lublińcu.
  5. Ustalenia Komisji poczynione w związku z przeglądem oświetlenia miasta Lublińca.
  6. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami koło Lubliniec.
  7. Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Wszyscy członkowie Komisji obecni. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu 4 „za”.

     Ad 4.

Przewodniczący Komisji na dzisiejszej Komisji będziemy opiniowali wniosek Burmistrza w przedmiocie  wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych na Koncercie Przedświątecznym organizowanym w dniu 16.12.2007r. na rynku w Lublińcu. W związku z powyższym Przewodniczący odczytał pismo zebranym Radnym. Po odczytaniu Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie swojego stanowiska w sprawie.

Pan Radny Zygmunt Anczok, co to jest za koncert, przez kogo organizowany, może by nam ktoś przybliżył jego charakter.

Przewodniczący Komisji, może porosimy Pana Naczelnika Sebastiana Majdzika, który ma wiedzę w zakresie organizacji koncertu.

Na posiedzenie Komisji przybył zaproszony Naczelnik Pan Sebastian Majdzik.

Przewodniczący Komisji, mam pytanie czy mógłby Pan nam przybliżyć charakter imprezy oraz organizatora.

 Pan Sebastian Majdzik, imprezę organizuje Miejski Dom Kultury w Lublińcu ma ona charakter rekreacyjno – artystyczny, co do charakteru to tak jak nazwa  wskazuje jest to impreza                        przedświąteczna na której będą wykonywane pastorałki i kolendy.  

Przewodniczący Komisji, trudno pogodzić charakter imprezy w przedświątecznej scenerii kolęd i pastorałek z alkoholem.

Pan radny Zygmunt Anczok, przecież dochody dla miasta z tytułu zgody na sprzedaż alkoholu dla podmiotów tam sprzedających to minimalny wpływ do budżetu.  

Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 21.11.2007r.  negatywnie zaopiniowała sprzedaż napojów alkoholowych w czasie Koncertu Przedświątecznego. Powodem negatywnej opinii jest charakter imprezy. Zdaniem Komisji śpiew kolęd i pastorałek nie idzie w parze ze sprzedażą napojów alkoholowych. Ponadto można przypuszczać, że na Koncert przyjdzie sporo dzieci i młodzieży, spragnionych poczuć przedświąteczną atmosferę, gdzie wszechobecny widok napojów alkoholowych może negatywnie wpływać na morale uczestników imprezy.

   Ad. 5

Przewodniczący Komisji w dniu 6.10.2007r. członkowie Komisji byli na objeździe miasta pod kontem oświetlenia. W tej materii poczynili następujące ustalenia.

-  ul. Wiejska – brak oświetlenia, ul. Kochanowskiego – brak oświetlenia, ul. Jagusia – doświetlenie sięgacza, ul. Północna – koniec ulicy bez lamp, ul. Szopena – brak oświetlenia, ul. Szymanowskiego – doświetlenie,   ul. M.C. Skłodowskiej – brak oświetlenia w drugiej części ulicy, ul. Zagłówek – brak oświetlenia, ul. Sosnowa – brak oświetlenia, ul. 74 GPP od zjazdu na basen do obwodnicy – brak oświetlenia, ul. Stawowa – od ul. Świtezianki do ul. Rusałki – brak oświetlenia oraz doświetlenie  ulicy ze względu na nowe boisko,  ul. Drozdów – brak oświetlenia, ul. Piaskowa – koniec ulicy brak oświetlenia, ul. Częstochowska – od ul. Kochcickiej do ul. Ks. P. Misia – brak oświetlenia,  ul. Żeromskiego – brak oświetlenia, ul. Witosa – doświetlenie.

Ad 6

Pan Przewodniczący Komisji następnym punktem posiedzenia jest rozpatrzenie pisma Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami koło Lubliniec. Przedmiotem pisma jest udzielenie pomocy finansowej celem modernizacji przytuliska dla zwierząt w Lublińcu, w związku z trudnymi warunkami bytowymi zwierząt tam umieszczonych.

Pan radny Ryszard Kozok, poprzedni projekt stworzenia nowego profesjonalnego schroniska dla zwierząt opiewał na kwotę ok. 1,5 miliona złotych, był to bardzo duża kwota trudna do wprowadzenia do budżetu miasta. Obecnie został złożony projekt modernizacji istniejącego przytuliska na kwotę 25 tyś złotych.  Myślę, że to pośrednie rozwiązanie jest słuszne i potrzebne dla poprawy warunków bytowych zwierząt tam umieszczonych.

Przewodniczący Komisji, Komisja opiniuje pozytywnie modernizacje przytuliska dla zwierząt i proponuje zabezpieczyć w budżecie miasta kwotę 50.000 złotych na ten cel.

Ad. 7

Pan radny Zygmunt Anczok, proszę o  przeprowadzenie z kompetentnymi pracownikami UM Lubliniec wizji w terenie w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Nr 8  na  skrzyżowaniu ul. Opolskiej  i ul. Uchodźców (nowo budowane Centrum Medyczne).  O terminie wizji proszę zawiadomić członków Komisji.

Pan radny Ryszard Kozok, w ul. P. Stalmach powstał lej w jezdni, który powoduje zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz pobliskich budynków,

Pan radny Ryszard Kozok, w ul. Kochcickiej zapadł się przekop, który powoduje zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Przewodniczący Komisji,  w związku ze sprawą likwidacji przejścia pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej, Komisja proponuje celem poprawy bezpieczeństwa i ciszy mieszkańców osiedla zagospodarować teren przejścia. 

Pan radny Zygmunt Anczok,  proszę o sprawdzenie nieruchomości od przejazdu kolejowego do ul. Hajdy Wawrzyńca na ul. Opolskiej, w przedmiocie nielegalnego wysypiska odpadów , w szczególności o ustalenie stanu prawnego tych nieruchomości               

Przewodniczący Komisji, co do ustalenia opłaty targowej Komisja potrzebuje więcej czasu na zapoznanie się z materiałem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

       

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 21 listopada 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2009 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 12:19 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
11.02.2009 09:59 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)