Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca

­
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji

zadań publicznych Miasta Lublińca.Ogłaszający: Burmistrz Miasta Lublińca

Data ogłoszenia: 13.02.2004r.


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2004 roku.


Rodzaje wspieranych zadań.


A. Zadania z zakresu pomocy społecznej.


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 5 000 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 6 000 PLN


1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc w rozwiązywaniu problemu bezdomności.

2. Organizowanie akcji wsparcia rzeczowego i finansowego na rzecz najuboższych rodzin.

3. Organizowanie opieki nad dzieckiem zaniedbanym wychowawczo.


Beneficjenci zadania: rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.


B. Zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 1 000 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 1 000 PLN


1. Organizowanie tematycznych spotkań, uroczystości środowisk weteranów, kombatantów

i inwalidów wojennych.

2. Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych, w tym między

innymi wystaw, konferencji oraz wydawanie publikacji o charakterze regionalnym.


Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież z Lublińca, środowiska kombatanckie.


C. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 69 500 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 65 000 PLN


1. Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko – pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz

osób chorych, starszych i niepełnosprawnych na terenie Miasta Lublińca.

2. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, takich jak konkursy,

szkolenia, konferencje.

3. Profilaktyka uzależnień, w tym organizacja zajęć terapeutycznych i grup wsparcia.


Beneficjenci zadania: mieszkańcy Lublińca.
D. Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 5 000 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 4 000 PLN


1. Organizacja przedsięwzięć przełamujących izolację społeczną osób niepełnosprawnych, w

tym poprzez uczestnictwo w programach integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych,

sportowo – rekreacyjnych.


Beneficjenci zadania: niepełnosprawni oraz pełnosprawni mieszkańcy Lublińca.


E. Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności

lokalnych.


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 25 000 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 3 500 PLN


1. Organizowanie działań integracyjnych przełamujących marginalizację wspólnot lokalnych

i wyodrębnionych grup społecznych.


Beneficjenci zadania: mieszkańcy Lublińca.


F. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 50 000PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 45 000 PLN


1. Prezentacja dorobku kulturalnego miasta.

2. Edukacja kulturalna, w tym wspieranie rozwoju amatorskich ruchów artystycznych oraz

pielęgnowanie folkloru.

3. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych, konkursów, wystaw, imprez.

4. Renowacja zabytków.


Beneficjenci zadania: mieszkańcy Lublińca.


G. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.


SPORT:


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 138 700 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 145 500 PLN


TURYSTYKA:


Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 2 000 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 2 000 PLN


1. Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, spartakiadach, rajdach.

2. Utrzymywanie i przygotowanie obiektów sportowych.

3. Organizacja całorocznych zajęć sportowych w klubach i ogniskach sportowych.


Beneficjenci zadania: mieszkańcy Lublińca, w szczególności dzieci oraz młodzież.Zasady i warunki przyznawania dotacji:


1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację

na realizację zadań powinny:


1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy.


2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.


3) Dotowana organizacja jest zobowiązana do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.


4) Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.


2. Składanie ofert:


1) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 15 marca 2004 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul.

Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres

(o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).


2) We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania oraz

osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych.


3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:


1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji.


2. Aktualny statut.


3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.


4. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że organizacja ubiegająca się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub zaświadczenie, że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.


5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.


Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy.

2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.

Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:


a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz

efektywności wykonania,

d) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia

tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich,

bazy materialnej,

e) zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba

osób objętych projektem,

f) wykonanie i rozliczenie zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,

g) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.


3. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Lublińca lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy). We wniosku należy wyraźnie wskazać, jaką część środków stanowi wkład pozafinansowy.


4. Dotacji nie można wykorzystać na:


- prowadzenie działalności gospodarczej,

- realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miejski,

- remonty z wyjątkiem obiektów komunalnych,

- projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,

- prowadzenie działalności politycznej,

- zadania będące już w trakcie realizacji.


5. WYKAZ WYDATKÓW POKRYWANYCH Z DOTACJI MIASTA

NA REALIZACJĘ ZADAŃ:


1. Zakup usług i dóbr integralnie związanych z realizacją projektu – zadania.

2. Honoraria prelegentów, autorów, jurorów, sędziów zawodów sportowych.

3. Usługa wykonania i renowacji strojów, instrumentów muzycznych, przedmiotów o

wartości artystycznej, historycznej i pamiątkowej.

4. Usługi transportowe, naprawa taboru.

5. Usługi noclegowe i gastronomiczne.

6. Usługi medyczne, pielęgniarskie, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne.

7. Opłaty za media, czynsz.

8. Usługi poligraficzne, plastyczne.

9. Usługi wynajmu materiałów, przedmiotów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.

10. Usługi wynajmu obiektów.

11. Zapewnienie ochrony i porządku.

12. Opłata wpisowego i licencji zawodniczych.

13. Zakup nagród rzeczowych.

14. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, strojów, przedmiotów pamiątkowych,

wyrobów artystycznych, instrumentów.

15. Zakup produktów żywnościowych.

16. Zakup paliwa.

17. Zakup sprzętu sportowego.

18. Zakup sprzęt medycznego, rehabilitacyjnego, leków, środków czystości.

19. Zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów komunalnych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


1) Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu miasta,

zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej.

2) Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w

poszczególnych zadaniach.


3) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31

grudnia 2004 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany

jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z

wykonanego zadania.


4) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w

Lublińcu.

5) Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw Nr 193 poz.1891

z dnia 18 listopada 2003 r.Burmistrz Miasta Lublińca

mgr Józef KazikKomentarz

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2004 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2014 11:20 Edycja dokumentu (Marcin Kazuch)