UCHWAŁA NR 322/XXXII / 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich

­

UCHWAŁA   NR 322/XXXII /  08

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA    29  PAŹDZIERNIKA   2008 ROKU

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich   

              i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2009.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.)[1]

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

1.        Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Lublińca.

2.       Głównymi miejscami prowadzenia sprzedaży są targowiska miejskie: przy ul. Piłsudskiego    i przy ul. Niegolewskich.

§ 2

1.       Stawka  opłaty  targowej  uzależniona  jest  od   zajętej  przez  handlującego powierzchni ( wyjątek stanowi handel obnośny)  oraz od miejsca prowadzenia  sprzedaży.

2.       Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3.       Pod  pojęciem  sprzedaży  należy   rozumieć  nie  tylko zawarcie  umowy  przenoszącej  własność  rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

                                                                               § 3

1.       Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Lublińca, z zastrzeżeniem

ust. 2 i 3, w następującej wysokości:

1) zasprzedaż towarów i usług, za każdy metr zajętej powierzchni   1,50zł

            

            2) za sprzedaż obnośną z ręki, wózka, kosza                                 5,00zł

2.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Niegolewskich:

              

            1) za sprzedaż inwentarza żywego                                                7,00zł

3.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim  przy ul. Piłsudskiego:

1)

   

    SEKTOR

 

NUMER  STANOWISKA

    WYSOKOŚĆ  OPŁATY  TARGOWEJ

A

1  -  10

70,00zł

11 – 19

60,00zł

20

90,00zł

21

40,00zł

22

55,00zł

B

1  -  2

35,00zł

            

3  -  23

50,00zł

C

1 – 4,   26 – 29

20,00zł

5 – 25,   30 – 50

40,00zł

D

1 – 4,   27 – 30

20,00zł

5 – 26,   31 – 52

40,00zł

E

1 – 4,   27 – 30

20,00zł

5 – 26,   31 – 52

40,00zł

F

1 - 24

30,00zł

25 – 48

40,00zł

G

1 – 8

65,00zł

9  - 16

20,00zł

17 – 38

55,00zł

H

1  -  4,   25 – 27

25,00zł

   

    SEKTOR

 

NUMER  STANOWISKA

    WYSOKOŚĆ  OPŁATY  TARGOWEJ

H

5 – 24,   28 – 47

50,00zł

I

1 - 24

50,00zł

J

1 – 5

30,00zł

6 – 25

50,00zł

         

         2) za sprzedaż obnośną z ręki, wózka, kosza                                           5,00zł

      § 4

      Zwalnia  się z  opłaty targowej  sprzedaż  prowadzoną   w   kioskach   i   pawilonach  handlowych.

§ 5

Do   poboru    opłaty    targowej    wyznacza    się    Zarząd   Gospodarki   Komunalnej,    Lokalowej     i     Ciepłownictwa      w    Lublińcu,    któremu   z    tytułu    poboru   opłaty    targowej    przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji,  w  wysokości  12,4% od  zebranych opłat.  

     § 6

Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 8

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

1)       Nr 174/XVIII/07 z dnia 28 listopada  2007r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2008.

2)       Nr 189/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 174/XVIII/07 z dnia 28 listopada  2007r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2008.

3)       Nr 218/XXII/08 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 174/XVIII/07 z dnia 28 listopada  2007r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2008.

4)       Nr 264/XXVII/08 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr 174/XVIII/07 z dnia 28 listopada  2007r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2008.

§ 9

      Uchwała   wchodzi   w   życie  po  upływie   14   dni   od   jej   ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.[1]        Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 322/XXXII / 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2012 14:28 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
21.01.2011 07:37 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)