Uchwała Rady Miejskiej Nr 197/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2004 rok

­

 U C H W A Ł A N R 197 /XV/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2004 rok


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:


  • art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);


  • art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 1993r.Nr 94, poz.431 z późn.zm.)


u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Określa się wzory deklaracji na podatek rolny:

  1. dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 1,

  2. dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2.


§ 2


Traci moc Uchwała Nr 13/III/02 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2003r.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 197/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2003 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2011 14:05 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
11.02.2004 15:39 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
01.12.2003 14:11 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
01.12.2003 14:10 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
01.12.2003 14:10 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 197/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku " (Jolanta Bryś)