UCHWAŁA NR 218 / XXII / 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LUTEGO 2008 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr 174/XVIII /07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie ....

­

UCHWAŁA   NR  218 / XXII / 08

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA  27  LUTEGO  2008 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały Nr 174/XVIII /07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada  2007r.w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2008.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.)[1]

u c h w a l a,  co następuje:

                                                 

§ 1

W  § 3 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały,  ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

 

   

    SEKTOR

 

NUMER  STANOWISKA

    WYSOKOŚĆ  OPŁATY  TARGOWEJ

A

1  -  10

60,00zł

11 – 19

50,00zł

B

1  -  2

30,00zł

             

3  -  23

40,00zł

C

1 – 4,   26 – 29

17,00zł

5 – 25,   30 – 50

34,00zł

D

1 – 4,   27 – 30

17,00zł

5 – 26,   31 – 52

34,00zł

E

1 – 4,   27 – 30

17,00zł

5 – 26,   31 – 52

34,00zł

   

    SEKTOR

 

NUMER  STANOWISKA

    WYSOKOŚĆ  OPŁATY  TARGOWEJ

F

1 - 24

25,00zł

25 – 48

34,00zł

G

1 – 8

55,00zł

9  - 16

17,00zł

17 – 38

45,00zł

H

1  -  4,   25 – 27

20,00zł

5 – 24,   28 – 47

40,00zł

I

1 - 24

40,00zł

J

1 – 5

25,00zł

6 – 25

40,00zł

§ 2

 Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 4

 Uchwała   wchodzi   w   życie  po  upływie   14   dni   od   jej   ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 218 / XXII / 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LUTEGO 2008 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr 174/XVIII /07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie ....
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.03.2008 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.01.2011 08:28 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)