Uchwała Rady Miejskiej Nr 182/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publiczn

­

 Uchwała Nr 182/XIV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.


w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.


Działając na podstawie art.90 ust.1, 2a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1


  1. Ustala się wielkość dotacji dla niepublicznych szkół, działających na terenie gminy

Lubliniec, określanych w dalszej części „szkołami niepublicznymi”, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Lubliniec.

§ 2


  1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną złożony do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. ( Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ).

  2. Wniosek powinien zawierać:

1) informację o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych:

styczeń – sierpień , wrzesień – grudzień.

2) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

4) numer statystyczny Regon, szkoły składającej wniosek.


§ 3


1. W grudniu, w roku poprzedzającym pierwszy miesiąc udzielenia dotacji, wnioskodawca winien przekazać na formularzu określonym przez organ dotujący, faktyczną liczbę uczniów zgłoszonych do niepublicznej szkoły ( Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały ).

2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznej szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Na podstawie wniosku, organ dotujący przekazuje dotację na następny miesiąc, obliczoną wg aktualnej liczby uczniów (nie większej jednak niż planowana we wniosku ), wykazanej przez organ prowadzący szkolę niepubliczną w rozliczeniu miesięcznym.


§ 4


1. Rozliczenia przekazanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji organ prowadzący szkołę będzie dokonywać w okresach miesięcznych do 10 dnia po upływie każdego miesiąca. Za miesiąc grudzień roku poprzedniego do 15 stycznia roku następnego. Rozliczenia dotacji organ prowadzący szkolę niepubliczną dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznej szkoły. Liczba ta nie może przekraczać planowanej , podanej we wniosku liczby uczniów. W rozliczeniu organ prowadzący szkołę niepubliczną winien podać liczbę uczniów planowaną na następny miesiąc.

2. Rozliczenie dotacji winno obejmować:

- rzeczowo-finansowy wykaz zadań oświatowych realizowanych ze środków przyznanej dotacji,

- informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznej szkoły w okresie rozliczeniowym,

- informację o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów.

3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący ( Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).


§ 5


Traci moc Uchwała Nr 363 / XLII / 02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 luty 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.


utrata mocy obowiązującej patrz: 271/XXVI/2012 z dnia 25 września 2012 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 182/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publiczn
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2003 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.09.2012 12:39 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
26.01.2011 14:01 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
06.11.2003 10:43 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
06.11.2003 10:42 Dodano załącznik "Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr 182/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku" (Jolanta Bryś)
06.11.2003 10:42 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 182/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku" (Jolanta Bryś)
06.11.2003 10:41 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 182/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku" (Jolanta Bryś)