Uchwała Nr 195/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Barbarze Szaforz części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położone

­

Uchwała  Nr 195/XX/07

Rady Miejskiej w Lublińca

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie  umorzenia p. Barbarze Szaforz  części zaległości czynszowej

 z tytułu najmu  lokalu mieszkalnego   położonego w Lublińcu przy   ul. Grunwaldzkiej 22

                    Na podstawie § 4 ust.1 pkt.3 i ust.5  i § 7 ust.1 pkt.3 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) uchwala się , co następuje :

§ 1

1. Umarza się  p. Barbarze Szaforz 50 % zaległości czynszowej wraz z odsetkami  z tytułu  najmu lokalu   mieszkalnego położonego  w Lublińcu przy  ul. Grunwaldzkiej 22, w wysokości 13426,06  zł. (słownie: trzynaście tysięcy     czterysta dwadzieścia sześć zł 06/100) w tym 11484,28 zł. należności głównej    oraz 1941,78 zł.  odsetek.

 

2. Pozostałą część  należności w  wysokości 13426,06 zł.( słownie: trzynaście tysięcy    czterysta dwadzieścia sześć zł 06/100), w tym  11484,28zł. należności głównej     oraz 1941,78 zł. odsetek,  należy  wpłacić  do dnia 20.10.2008r.  bezpośrednio w  kasie A.S.A     Lubliniec Sp. z o.o.     ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.

 

3.W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty pozostałej części należności w kwocie 13426,06 zł. (§ 1 pkt. 2 )niniejsza  uchwała  podlegać będzie uchyleniu .

§ 2

 

Umorzenie 50% należności, o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne  oraz sytuacja materialna dłużnika i związane z tym możliwości płatnicze. Z przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz analizy przedłożonych dokumentów wynika, że w lokalu zamieszkuje 6 osób w tym 4 dzieci ( od 3 do 8 lat) dochód netto na 1 osobę w rodzinie Pani Szaforz wynosi 393,15zł. miesięcznie i ściągnięcie należności  może zagrażać egzystencji całej rodziny. Wobec powyższych ustaleń w przekonaniu Rady wniosek dłużnika o umorzenie części należności czynszowych, jako spełniający przesłanki o których mowa w uchwale powołanej w podstawie prawnej, zasługuje na uwzględnienie

                                 

§ 3

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym uchwale zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 195/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Barbarze Szaforz części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położone
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2008 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2011 09:32 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)