uchwała Nr 189/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej

­

UCHWAŁA   NR  189/XIX/07

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 20 GRUDNIA  2007 ROKU

w sprawie:  zmiany uchwały Nr 174/XVIII /07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2008.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                      o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach                  i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.)[1]

u c h w a l a,  co następuje:

                                                  

§ 1

W § 3 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zmiany :

1) w ust.1 pkt 2) po wyrazie „kosza” skreśla się zapis „itp.”,

2) w ust.3 pkt 2) po wyrazie „kosza” skreśla się zapis „itp.”.

§ 2

 Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 4

 Uchwała   wchodzi   w   życie  po  upływie   14   dni   od   jej   ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym

 Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:uchwała Nr 189/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2008 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2011 09:29 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
03.09.2008 13:30 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
21.08.2008 15:40 Edycja dokumentu (Mariusz Maciów)