UCHWAŁA NR 174/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzed

­

UCHWAŁA   NR   174/XVIII/07

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA   28 LISTOPADA 2007r.

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk  miejskich   

              i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2008.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.)[1]

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

1.         Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Lublińca.

2.         Głównymi miejscami prowadzenia sprzedaży są targowiska miejskie: przy ul. Piłsudskiego     i przy ul. Niegolewskich.

§ 2

1.        Stawka  opłaty  targowej  uzależniona  jest  od   zajętej  przez  handlującego powierzchni ( wyjątek stanowi handel obnośny)  oraz od miejsca prowadzenia  sprzedaży.

2.        Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3.        Pod  pojęciem  sprzedaży  należy   rozumieć  nie  tylko zawarcie  umowy  przenoszącej  własność    rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

                                                                                    § 3

1.        Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Lublińca, z zastrzeżeniem

ust. 2 i 3, w następującej wysokości:

1) za sprzedaż towarów i usług, za każdy metr zajętej powierzchni                                       1,50zł

           

        2) za sprzedaż obnośną z ręki, wózka, kosza itp.                                                              4,00zł

2.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Niegolewskich:

              

    1) za sprzedaż inwentarza żywego                                                                                    5,00zł

3.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim  przy ul. Piłsudskiego:

1)

   

    SEKTOR

 

NUMER  STANOWISKA

    WYSOKOŚĆ  OPŁATY  TARGOWEJ

A

1  -  16

42,00zł

B

1  -  16

42,00zł

            

17  -  36

29,00zł

C

1  -  44

29,00zł

D

1  -  24

29,00zł

E

 

     1  -   96,      98 – 117,

 120 – 139,    141 – 180

9,00zł

97, 118, 119, 140

17,00zł

F

1  -  67

9,00zł

G

1  -  71

9,00zł

H

1  -  75

9,00zł

I

1  -  70

9,00zł

           

  2)           za sprzedaż obnośną z ręki, wózka, kosza itp.     4,00zł

       

§ 4

      Zwalnia  się z  opłaty targowej  sprzedaż  prowadzoną   w   kioskach   i   pawilonach  handlowych.

§ 5

Do   poboru    opłaty    targowej    wyznacza    się    Zarząd   Gospodarki   Komunalnej,    Lokalowej      i     Ciepłownictwa      w    Lublińcu,    któremu   z    tytułu    poboru   opłaty    targowej    przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji,  w  wysokości  12,40% od  zebranych opłat.  

     § 6

Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 8

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu  Nr 573/LXII/06 z dnia 25 października  2006r.    w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2007.

               

     § 9

      Uchwała   wchodzi   w   życie  po  upływie   14   dni   od   jej   ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym   Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 174/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzed
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2011 08:44 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
03.12.2007 13:44 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)