Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 13 września 2007r.

­

                                                                                                         

Protokół Nr 9/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 13 września 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie sprawy zamknięcia przejścia pieszego pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r.
  6. Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu 2 „za”,   1 „wstrzymujący”.

     Ad 4.

W przedmiocie rozpatrzenie sprawy zamknięcia przejścia pieszego pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej, na posiedzenie przybili przedstawiciele bloków przy ul. Wojska Polskiego w osobie Pana Henryka Nyk zamieszkałego w bloku nr 1 /3 oraz  Pana Tadeusza Wejnera zamieszkałego w bloku1/28. Przewodniczący radny Jan Springwald przywitał przybyłych gości oraz omówił dotychczasowy tok spraw. Głos zabrał Pan Henryk Nyk, który stwierdził, że przeprowadzana ankieta w sprawie zamknięcia przedmiotowego przejścia był sugestywna, ponadto podniósł że ankieta była przeprowadzana wśród grupy mieszkańców nie zainteresowanych bezpośrednio zamknięciem przejścia.  

            W tym momencie zabrał głos radny Ryszard Kozok podnosząc że na dzisiejszym spotkaniu powinien być obecny prezes spółdzielni mieszkaniowej „STRZECHA”, który obecnie przebywa w szpitalu. Radny Ryszard Kozok podkreślił, że w niniejszej sprawie powinien zająć stanowisko prezes będący reprezentantem spółdzielni. 

            Następnie głos zabrał drugi z reprezentantów  bloku Pan Tadeusz Wejner podnosząc że przejście powinno być niezwłocznie zamknięte,  ruch przechodniów  narusza ciszę nocną i nie pozwala mieszkańcom spokojnie spać. Ponadto dodał że ankieta była przeprowadzana głównie między mieszańcami bloku nr 3  co nie daje jasnego obrazu sprawy gdyż mieszkańcy tego bloku nie są bezpośrednio zainteresowani zamknięciem przejścia.

            Przewodniczący radny Jan Springwald wskazał, że w sprawie zamknięcia przejścia głos decydujący należy do mieszkańców bloku nr 1. Ponadto Przewodniczący przypomniał zebranym że Pan Jamroziński zaoferował wykonanie profesjonalnego monitoringu przejścia.

            Pan radny Zygmunt Anczok podkreślił aby w rozstrzyganiu sprawy nie kierować się emocjami oraz aby decyzja w niniejszej sprawie była obiektywnie przemyślana i uzasadniona słuszną potrzebą.

            W tym miejscu Pan Tadeusz Wejner zwrócił się z prośbą o stały patrol  przejścia przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.   

            Komisja po wysłuchaniu zaproszonych gości ustaliła, że przedstawiciele wspólnoty przedłożą  spis  lokatorów bloku nr 22c i 22d w celu weryfikacji mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych zamknięciem przejścia. Ponadto ponownie zostanie przeprowadzona ankieta w przedmiocie zamknięcia przejścia wśród mieszkańców bloku nr 1.

Ad. 5

Komisja  Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu przyjęła jednogłośnie (3 głosy za) analizę sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r. Do przedmiotowego sprawozdania nie zostały wniesione uwagi.

Ad 6

1.Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu składa następujące wnioski do budżetu miasta na 2008r.:

- Pan radny Zygmunt Anczok zgłasza zadanie budowy chodnika przy ul. Opolskiej,

- Pan radny Jan Springwald zgłasza zadnie realizacji programu monitoringu miasta Lublińca, w szczególności objęcie monitoringiem szkół,  głównych dróg oraz newralgicznych miejsc  na terenie miasta,zwiększenie nakładu na bezpieczeństwo w mieście Lublińcu, w tym na zwiększenie patroli Straży Miejskiej, 

- Pan radny Zygmunt Anczok zgłasza zadnie wykonania dodatkowego oświetlenia ulic na trenie Steblowa,  w szczególności ul. Wiejskiej,

- Pan radny Ryszard Kozok zgłasza zadnie poprawy oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz przejść dla pieszych miasta Lublińca, w tym właściwego oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych,

- Pan radny Jan Sprigwald zgłasza zadanie wykonania świateł  przy obwodnicy podczas realizacji ścieżki pieszo – rowerowej na ul. M.C. Skłodowskiej,

- Pan radny Ryszard Kozok zgłasza zadnie przebudowy ścieżek pieszo – rowerowych w graniach przejazdów kolejowych, pod względem usunięcia wylotów ścieżek na ulice (ul. Częstochowska, ul. Powstańców, Kokotek),

- Pan radny Jan Springwld zgłasza zadnie wymiany sieci wodociągowej w ul. Uchodzców (unijny wymóg likwidacji instalacji azbestowej),

- Pan radny Zygmunt Anczok zgłasza zadnie wykonania dodatkowego oznakowania  skrzyżowania ul. Uchodźców, ul. Opolskiej oraz ul. 3-go Maja, w związku z nowobudowaną Przychodnią,

- Pan radny Zygmunt Anczok zgłasza zadnie budowy i rozbudowy sieci dróg na terenie Steblowa.

2. W trakcie posiedzenia na Komisję przybył Pan Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura. Pan przewodniczący Komisji Jan Springwald oraz zebrani radni Ryszard Kozok i  Zygmunt Anczok przywitali Pan Burmistrza.

Z pytaniem w przedmiocie budowy hali sportowej oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 3  do Burmistrza zwrócił się Pan radny Jan Springwald. Burmistrz oświadczył że w 2008r. przewiduje się przygotowanie dokumentacji zaś realizacja inwestycji przewidywana jest na 2009r.

Następnie Pan radny Ryszard Kozok podniósł kwestię parkingów w Lublińcu. Burmistrz oświadczył, że do końca 2007r. ma zostać przygotowana koncepcja około 1000 miejsc parkingowych na terenie miasta Lublińca.

Ponadto Burmistrz poinformował Komisję, że wpłynęła pisemna oferta na zakup 32 ha ziemi przy ul. Klonowej. Zakupem gruntu zainteresowani są jeszcze inwestorzy z Hiszpanii oraz Szwajcarzy i Amerykanie.     

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

       

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 13 września 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.10.2007 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 12:18 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
28.01.2009 08:36 Przeniesienie dokumentu (Mariusz Koziński)