Protokół Nr 2/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 21 lutego 2007r.

­

                                                  Protokół Nr 2/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 21 lutego 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Informacja nt. działalności i możliwości współpracy z samorządem Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie: Pana Andrzeja Hudy – Komendanta Powiatowego Policji oraz Pana Artura Wilczyńskiego, Pana Mariana Nocuń – Komandanta Powiatowego Straży Pożarnej, Pana Wojciecha Schutzmann – Komendanta Żandarmerii Wojskowej, Komendanta Straży Miejskiej Pana Marka Dmitriewa oraz Pana Edwarda Maniurę Burmistrza Miasta.

              Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Pan Marian Nocuń – bardzo ważnym orężem w działalności Straży Pożarnej jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, w której zostało uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługujące cały powiat i koordynujące wszystkie służby ratownicze.

W 2006r. wystąpiły 1194 zdarzenia, takie jak pożary, wypadki drogowe. Kilkaset zdarzeń związanych było z szerszeniami i osami, dlatego też wszystkie sekcje OSP na terenie powiatu zostały odpowiednio wyposażone w potrzebny sprzęt. Każda gmina posiada samochód ratownictwa technicznego, bo jak wiadomo

w razie wypadku przede wszystkim bardzo ważny jest czas dotarcia do miejsca zdarzenia.

Wiele spraw organizacyjnych rozwiązałaby budowa Komendy mieszczącej się w jednym miejscu. Poinformowała, że Województwo Śląskie otrzymało 10 mln zł na potrzeby Straży, z czego 6 mln przeznaczono na budowę Komendy

w Lublińcu przy ul. PCK. Jednak na dzisiaj koszt budowy wynosi 8,5 mln zł. Budowa ma być zakończona w latach 2008-2009. Dodał, że spełniałaby wszystkie wymagania w kwestii bezpieczeństwa.

Zwrócił też uwagę na potrzebę remontu ul PCK oraz ułatwienie wyjazdu wozom

w czasie akcji na ul. Oleską.

                                                             -   2   -

              Burmistrz Miasta Pan Edward Maniura – niewątpliwie sprawa bezpieczeństwa jest bardzo ważna, dlatego są czynione wszelkie starania

w celu jego poprawy. Poczynione zostały już kroki zmierzające do monitoringu miasta. Np. bardzo dobrze funkcjonuje monitoring w Rzeszowie. Zainstalowanych jest 39 kamer, które obsługują emeryci policyjni na zlecenie.

Wystąpiono o przyznanie częstotliwości, by udostępnić mieszkańcom darmowy internet. Wszystko wskazuje na to, iż będzie można pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Jedną z przeszkód jest uchwała Rady Miejskiej o zakazie montowania nadajników.

Jednym z głównych problemów jest fakt, że po wejściu do programu niskiej emisji, na który miasto musi zaciągnąć pożyczkę, nie ma możliwości otrzymania innych kredytów, dlatego też trzeba w dużym stopniu ograniczać wydatki. Liczy na sprzedaż mienia komunalnego i zagospodarowanie terenu przy ul. Klonowej. Problemem jest także prawo, które zabrania finansowania zadań nie własnych gminy.

Do poprawy bezpieczeństwa przyczyni się na pewno budowa ścieżek rowerowych, modernizacji ulicy Częstochowskiej i Piłsudskiego, zmiana sygnalizacji świetlnej. Należałoby również zastanowić się nad umieszczeniem atrap radarów w niektórych niebezpiecznych miejscach.

              Komendant Powiatowy Policji Pan Andrzej Hudy – poinformował, że

w ubiegłym roku Komenda Policji borykała się z trudnościami kadrowymi. Ogólnie przestępczość zmalała, a wykrywalność przestępstw utrzymuje się na tym samym poziomie. Podkreślił dobrą współpracę ze Strażą Miejską.

Pan Artur Wilczyński dodał, że koszt ustawienia jednego punktu radaru wynosi

12 tys., na co Policja nie ma pieniędzy.

Na pytanie Radnego Jana Springwalda o możliwość zamontowania świateł na przejściu dla pieszych na ul. Oleskiej, odpowiedział, że to przejście wymaga odpowiedniego oświetlenia.

W swoich działaniach Komenda będzie opierać się na założeniach Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”, który ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

              Komendant Żandarmerii Wojskowej Pan Wojciech Schutzmann – są oddzielną jednostką i realizują zadania na terenie 5 powiatów, przede wszystkim zabezpieczenie wojska. Współpracują z Policją i Strażą Miejską. Pomagają

w zabezpieczaniu imprez oraz prowadzą działania prewencyjne, a także realizują czynności w szkołach. Nie mają problemu z wyposażeniem technicznym i mogą służyć pomocą sprzętem. Są otwarci na wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo. Jednostka liczy 21 osób.

              Komendant Straży Miejskiej Pan Marek Dmitriew – podkreślił, że dotychczasowa współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową była modelowa. Jednak w chwili obecnej gwałtownie zmniejszono liczbę strażników, których zostało tylko ośmiu, co spowoduję inną rolę Straży Miejskiej. Jej zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie organizowanych imprez. Będą realizowali bieżące zadania szczególnie w sferze porządku. Z uwagi na liczbę strażników nie będą mogli pracować we wszystkie dni na dwie zmiany.

              Przewodniczący Komisji podziękował przybyłym za udział w Komisji.

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji

B. Kościelna                                                                    Jan Springwald

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 2/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 21 lutego 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2007 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 12:16 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
28.01.2009 08:22 Przeniesienie dokumentu (Mariusz Koziński)