Uchwała Rady Miejskiej Nr 160/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Lubliniec

­

Uchwała Nr 160/XI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 lipca 2003 r.

w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Lubliniec

                        Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się minimalne stawki czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Lubliniec w następującej wysokości:

I. W stosunku rocznym

1. ogródek przydomowy o pow. do 500 m2                                  -        0,25 zł/m2

2. nieruchomość gruntowa pod uprawy rolne

- o pow. powyżej 500 m2            do 5.000 m2                 -        0,05 zł/m2

            - o pow. powyżej 5.000 m2                                            -        0,02 zł/m2

3. ogrody działkowe                                                                 -        0,05 zł/m2

4. jeden boks garażowy                                                            -        300,oo

5. pod działalność gospodarczą o pow. do 150 m2          

(z wyłączeniem punktów 8 – 15)                                    -        25,oo zł/m2

6. pod działalność gospodarczą o pow. od 151 m 2

do 1.000 m2 (z wyłączeniem punktów 8 – 15)                  -        5,oo zł/m2

7. pod działalność gospodarczą o pow. powyżej

            1.000 m2

(z  wyłączeniem punktów 8 - 15)                                    -        2,oo zł/m2

8. reklama lub tablica informacyjna                                            -    130,oo zł/m2

9. pod kabinę telefoniczną                                                        -      50,oo zł/m2

10. parkingi                                                                              -      10,oo zł/m2

II. W stosunku miesięcznym

11. pod ogródek piwny                                                              -      17,oo zł/m2

12. pod ogródki przy lokalach

- centrum (wg załączonej mapki)                                   -      20,oo zł/m2

- poza centrum                                                             -      13,oo zł/m2

III. w pozostałych wypadkach

13. pod funkcjonowanie cyrku                                                   -    300,oo

14. pod funkcjonowanie lunaparku

            - do 2 tygodni                                                               -    250,oo

            - powyżej 2 tygodni                                                      -    400,oo

§ 2

W wypadkach nie objętych w § 1 wysokość czynszu ustalana jest w drodze przetargu.

§ 3

Wysokość czynszu ustalana jest w drodze przetargu ustnego. Czynsz wzrasta corocznie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim. Zmiana następuje aneksem do umowy dzierżawy z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku. 

§ 4

1. Roczny czynsz płatny jest w dwóch ratach:

-          pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy,

-          druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy.

2. Czynsz miesięczny płatny jest do 10-go każdego miesiąca.

§ 5

Wydzierżawienie gruntów wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, i 14 może nastąpić w drodze bezprzetargowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 109/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Lubliniec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 160/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2003 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2011 13:04 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
21.08.2003 14:42 linkowanie (Admin Admin)