uchwała Nr 573/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

­

UCHWAŁA   NR  573/LXII/06

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk  miejskich  

              i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2007

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach   i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006 Nr 121, poz.844)[1]

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

1.        Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Lublińca.

2.        Głównymi miejscami prowadzenia sprzedaży są targowiska miejskie: przy ul. Piłsudskiego    i przy ul. Niegolewskich.

§ 2

1.      Stawka opłaty targowej uzależniona jest  od zajętej   przez  handlującego powierzchni.
Wyjątek stanowi handel obnośny oraz handel w pawilonie handlowym krytym.

2.      Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3.      Pod  pojęciem  sprzedaży  należy   rozumieć  nie  tylko zawarcie  umowy  przenoszącej  własność

      rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru

                                                                               § 3

Ustala się  dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) za sprzedaż z pawilonu handlowego krytego         30,00zł

                

            2) za sprzedaż obnośną z ręki, wózka, kosza itp.      4,00zł

              

            3) za sprzedaż towarów i usług, za każdy metr zajętej powierzchni     1,50zł

            4) za sprzedaż inwentarza żywego         5,00zł

           

§ 4

      Zwalnia  się z  opłaty targowej  sprzedaż  prowadzoną   w   kioskach   i   pawilonach  handlowych, z wyjątkiem  sprzedaży   prowadzonej   w   kioskach   i   pawilonach  handlowych   usytuowanych w miejscach o których mowa w § 1 ust.2.

§ 5

Do   poboru    opłaty    targowej    wyznacza    się    Zarząd    Gospodarki   Komunalnej   Lokalowej   i Ciepłownictwa,   któremu   z   tytułu   poboru  opłaty  targowej przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji,  w  wysokości 12,4% od  zebranych   opłat.

.

     § 6

Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 8

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

      - Nr  443/XLVI/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2006 wraz późniejszymi zmianami.

           

     § 9

      Uchwała   wchodzi   w   życie  po  upływie   14   dni   od   jej   ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:uchwała Nr 573/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2006 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2011 11:11 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
03.09.2008 13:31 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
03.01.2007 13:58 Edycja dokumentu (Barbara Kościelna)