Uchwała Rady Miejskiej Nr 112/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

­

Uchwała Nr 112/IX/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 maja 2003r.

zmieniająca uchwałę Nr 17/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2003.

                        Rada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), art. 15 w związku z art. 19 pkt 1, lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§  1

§ 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do poboru opłaty targowej wyznacza się następujących inkasentów:

1)                                   Pan Tomasz Świtała,

2)                                   Pan Mariusz Maciów,

3)                                   Pan Marian Maniura,

4)                                   Pan Jarosław Kubat,

5)                                   Pan Marek Susza,

którym z tytułu poboru opłaty przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miejskim.”

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 112/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2003 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2011 11:53 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
21.08.2003 14:40 linkowanie (Admin Admin)