I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3/22 w Lublińcu stanowiącego własność Gminy Lubliniec

­

Burmistrz   Miasta  Lublińca

ogłasza

I przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lublińcu,

   stanowiącego własność Gminy Lubliniec

 

I. Przedmiot sprzedaży:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni użytkowej 46,80 m2, dla którego została założona księga wieczysta CZ1L/00059575/0.

II. Opis nieruchomości:

Mieszkanie nr 22 położone jest na II piętrze budynku pięciokondygnacyjnego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego w Lublińcu. Lokal jest jednopoziomowy (z oknami wychodzącymi na dwie strony), składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, wykończony w niskim standardzie, w średnim stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia remontu (między innymi wymiany instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej). Mieszkanie nie jest wyposażone w instalację centralnego ogrzewania. Z jednego z pokoi znajduje się wyjście na balkon (wykończony wykładziną PCV, z balustradą metalową). Dodatkowo przyszłemu właścicielowi mieszkania będzie przysługiwało prawo do korzystania z piwnicy
o powierzchni 5,46 m2

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Symbol- MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

UWAGA: powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5, parter, pokój nr 3.

IV. Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego:                          132.000,00 zł

*zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług VAT niniejszy lokal objęty jest stawką zwolnioną

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony  odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

 ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń  nr 11 - I piętro

w dniu  14 kwietnia 2021r  o godzinie 9:20

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lokalu (Dz. U. z 2014r. Poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

VI. Wymagania dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego w  ING Bank Śląski S.A.  w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 07 kwietnia 2021r. Na dokumencie przelewu należy wpisać „Lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 3/22 w Lublińcu” oraz tytuł wpłaty winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka – nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – nazwa firmy).

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

WADIUM:

 1. wpłacone przez oferenta, który  przetarg wygra  zostanie zaliczone na poczet ceny  sprzedaży,
 2. wpłacone przez oferenta, który  przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,
 3. nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

 

DOKUMENTY

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 2. podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 5. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycia nieruchomości lokalowej ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).   W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobraniazałącznik do niniejszego ogłoszenia),
 7. oświadczenie – zgoda  oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

VII. Informacje ogólne

 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów  w księdze wieczystej ponosi nabywca,
 2. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,
 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,
 4. Istnieje możliwość oględzin mieszkania po uprzednim uzgodnieniu terminu w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,
 5. Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,
 6. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są  przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.           

        Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Lublińcu parter, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach.  W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej/Nieruchomości.

                                                                                                           BURMISTRZ                                                                                                            Edward Maniura

Lubliniec, 02.03.2021r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3/22 w Lublińcu stanowiącego własność Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2021 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.03.2021 10:29 Edycja dokumentu (Justyna Strzoda)
02.03.2021 09:27 Dodano załącznik "zał - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu.pdf" (Justyna Strzoda)
02.03.2021 09:26 Dodano załącznik "zał - oświadczenie - stan techniczny i prawny nieruchomości.pdf" (Justyna Strzoda)
02.03.2021 09:25 Dodano załącznik "zał - zgoda na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego.pdf" (Justyna Strzoda)
02.03.2021 09:23 Utworzenie dokumentu. (Justyna Strzoda)