Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu

­

Urząd Miejski w Lublińcu

ul. Paderewskiego 5

42-700 Lubliniec

Lubliniec, dnia 26 października 2020r.

SOA.2601.00006.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Oferta została podzielona na dwa zadania według załączników. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników w zadaniu nr 2. Oferty należy złożyć do dnia 06.11.2020r. do godz. 13.00 na adres Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i nr 2, natomiast wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Oferta powinna zawierać:

 1. dokładny adres i nazwę oferenta,

 2. wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Pożądany termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marcin Śleziona, tel. (034) 353-01-00 wew.120.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu (www.lubliniec.pl).

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 € nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

 

                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                                EDWARD MANIURA

 

 

Załączniki:

 1. zadanie nr 1 – formularz ofertowy dostawy materiałów biurowych,

 2. zadanie nr 2 – formularz ofertowy dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek,

 3. wzór umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec;

 2. w Urzędzie Miejskim ustanowiono stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod nr tel. 34 353 01 00 wew. 157, mail iod@lubliniec.pl;

 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem procedury składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu;

 4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

 6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 7. Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

 1. Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2020 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.10.2020 13:52 Edycja dokumentu (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:28 Edycja dokumentu (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:26 Dodano załącznik "Zadanie_nr_2.pdf" (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:25 Dodano załącznik "Zadanie_nr_1.pdf" (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:25 Usunięto załącznik Zadanie_nr_1_21.pdf (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:25 Usunięto załącznik Zadanie_nr_2_21.pdf (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:25 Dodano załącznik "umowa_wzor.doc" (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:24 Dodano załącznik "Zadanie_nr_2_21.pdf" (Marcin Śleziona)
26.10.2020 13:24 Utworzenie dokumentu. (Marcin Śleziona)