ZARZĄDZENIE NR 272/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

­

    ZARZĄDZENIE NR 272/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm. ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019r. o kwotę 186.000,00 zł (rozdz.85216) przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23 października 2019r. o kwotę 27.399,00 zł (rozdz.85219) przeznaczonych na wypłatę dodatku w kwocie 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22 października 2019r. o kwotę 27.573,00 zł (rozdz.85415) przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24 października 2019r. o kwotę 34.659,00 zł (rozdz.85504) przeznaczonych na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11 października 2019r. o kwotę 1.143,38 (rozdz.80153), które były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.8.2019 z dnia 24 października 2019r. o kwotę 466.221,00 zł (rozdz. 85502) przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 121.503.104,79zł

po stronie wydatków 131.670.709,79 zł

deficyt budżetu 10.167.605,00 zł

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 272/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2019 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.11.2019 09:24 Edycja dokumentu (Joanna Wicher)
19.11.2019 09:23 Dodano załącznik "załącznik_dochody_272_28_10_2019.pdf" (Joanna Wicher)
19.11.2019 09:23 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)